Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi w 2017 r.