Uchwała Nr 4200/V/62/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Mikołowa sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok