WNIOSKI, POSTULATY I ZAPYTANIA

z posiedzenia Komisji RM nr 1 ds. Samorządu, które odbyło się dnia 18 kwietnia 2018 roku - Protokół Nr 35/2018

1. Projekt uchwały nr 48/2018 w sprawie zmiany uchwały nr XXX/444/2005 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 11.01.2005 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu sołectwa Mokre, Komisja nie zaopiniowała projektu uchwały i wnosi o zdjęcie go z porządku obrad sesji Rady Miejskiej Mikołowa. BOP

2. Projekt uchwały nr 49/2018 w sprawie zmiany uchwały nr XXX/446/2005 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 11.01.2005 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu sołectwa Śmiłowice, Komisja nie zaopiniowała projektu uchwały i wnosi o zdjęcie go z porządku obrad sesji Rady Miejskiej Mikołowa. BOP

3. Radny Krzysztof Rogalski wystąpił z wnioskiem o określenie prognozowanych terminów napraw dróg, które są ujęte w harmonogramie robót związanych z utrzymaniem dróg gminnych, przedłożonym przez Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie. ZUK, BGK

4. Sołtys Bujakowa Andrzej Sobota poruszył temat wynajmu sal sołtysówek na przyjęcia okolicznościowe. Zaproponował zmianę umów najmu poprzez wprowadzenie dodatkowej opłaty za odbiór śmieci, tak aby osoby wynajmujące nie musiały zabierać śmieci ze sobą. ZGL

Przewodniczący Komisji RM Nr 1

(Jan Wycisło)