WNIOSKI, POSTULATY I ZAPYTANIA

z posiedzenia Komisji RM Nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji, które odbyło
się dnia 18 kwietnia 2018 roku – protokół Nr 36/2018

1. Projekt uchwały nr 53/2018 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok, Komisja zaopiniowała pozytywnie zmiany w budżecie w dziale 926 Kultura fizyczna. SK

2. Odnośnie pisma Bractwa Strzeleckiego w Mikołowie dot. wniosku o podjęcie decyzji wyrównującej warunki partycypacji w kosztach użytkowania pomieszczeń w Domku Parkowym z pozostałymi organizacjami korzystającymi z tego obiektu. Komisja przyjęła do wiadomości wyjaśnienia zastępcy burmistrza Mateusza Handla w tej sprawie i poparła propozycję obniżenia kosztów wynajmu sal przedstawioną na posiedzeniu. ZGL

Przewodniczący Komisji RM Nr 7

(Piotr Stencel)