- sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2017 rok

- informacja o stanie mienia gminy Mikołów za 2017 rok

- zarządzenie Burmistrza Mikołowa w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Mikołów i rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury za 2017 rok

- projekt uchwały nr 72/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Rybnickiej w Mikołowie

- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2017 rok dla Gminy Mikołów

- projekt uchwały nr 70/2018 w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy - usługi, pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznawane pod warunkiem zwrotu

- sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi

- projekt uchwały nr 71/2018 w sprawie przekazania przez gminę Mikołów zadań z zakresu organizowania publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich

- projekt uchwały nr 73/2018 w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Mikołów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

- projekt uchwały nr 74/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Mikołów

- projekt uchwały nr 75/2018 w sprawie ograniczenia na terenie gminy Mikołów godzin nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

- projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przedłożony przez Zakład Inżynierii Miejskiej

- projekt uchwały nr 77/2018 w sprawie zmiany uchwały nr XLI/764/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Miasta Mikołowa na stałe obwody glosowania

- projekt uchwały nr 78/2018 w sprawie zmiany uchwały nr XL/763/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie podziału Miasta na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej Mikołowa

- projekt uchwały nr 79/2018 w sprawie dotacji na prace konserwatorskie przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków

- projekt uchwały nr 76/2018 w sprawie przyjęcia "Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mikołów"

- projekt uchwały nr 81/2018 w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Mikołów Programu "Mikołów - dla Seniorów" i uchylenia uchwały nr XLII/772/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. 

- projekt uchwały nr 82/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Mikołowa za rok 2017

- projekt uchwały nr 83/2018 w sprawie uchylenia załącznika nr 2 do uchwały nr XLIII/777/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018 i przyjęcia skorygowanego załącznika nr 2 do uchwały nr XLIII/777/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018

- projekt uchwały nr 80/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mikołowa z tytułu wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2017 rok

- projekt uchwały nr 85/2018 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

- projekt uchwały nr 84/2018 w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Mikołów

- projekt uchwały nr 86/2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 - 2028

- projekt uchwały nr 87/2018 w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Mikołowa