Mikołów, dnia 05.04.2018 r.

RADA MIEJSKA MIKOŁOWA

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j.Dz.U. z 2017r., poz.1875 z późn.zm.) Przewodniczący Rady Miejskiej, zwołuje na 13 kwietnia 2018r. na godz. 1700 XLI Sesję Rady Miejskiej Mikołowa, która odbędzie się w budynku Urzędu przy ul. K. Miarki 15.

Porządek obrad:

Otwarcie sesji – 

1. Stwierdzenie prawomocności sesji.  
2. Wybór sekretarzy.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Interpelacje radnych.
5. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
- wystąpienia do Państwowej Komisji Wyborczej o zmianę właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego dla terenu Miasta Mikołów – druk nr 1;.
- podziału Miasta Mikołowa na stałe obwody głosowania – druk nr 2;
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, określonego jako Gniotek (druk oznaczony nr 12 na poprzedniej sesji).
7. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej Mikołowa.
8. Informacje Burmistrza Mikołowa.
9. Wolne głosy i wnioski.  

 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

Michał Rupik

 

Zgodnie z art. 25 pkt 3 w/w ustawy, niniejsze zawiadomienie stanowi dla radnych podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas trwania Sesji.