- projekt uchwały nr 26/2018 w sprawie nadania nowych nazw ulic w Mikołowie

- projekt uchwały nr 27/2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, określanego jako Gniotek

- projekt uchwały nr 28/2018 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Mikołów

- projekt uchwały nr 29/2018 w sprawie uchwały nr XXXVIII/735/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 23 stycznia 2018 r.

- projekt uchwały nr 30/2018 w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla zaproszonego repatrianta i zaproszonych członków najbliższej rodziny repatrianta przez gminę Mikołów

- projekt uchwały nr 31/2018 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

- projekt uchwały nr 32/2018 w sprawie podjęcia działań związanych z przygotowaniem budżetu obywatelskiego na rok 2019

- projekt uchwały nr 33/2018 w sprawie podziału Miasta na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej Mikołowa

- projekt uchwały nr 34/2018 w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Mikołów Programu "Mikołów dla Seniorów"

- sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej Mikołowa za 2017 rok

- sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie za 2017 rok

- projekt uchwały nr 25/2018 w sprawie przyznania dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołowie

- sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu mikołowskiego za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

 - projekt uchwały nr 35/2018 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu soleckiego w roku 2019

- projekt uchwały nr 36/2018 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

- projekt uchwały nr 37/2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2028

- informacja dot. posiedzeń komisji Rady Miejskiej Mikołowa, na których będą omawiane poszczególne projekty uchwał

- sprawozdanie z działalności oddziału Zarządu Miejskiego w Mikołowie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej za 2017 r.

- projekt uchwały nr 38/2018 w sprawie przyjęcia Statutu sołectwa Borowa Wieś - projekt uchwały będzie przedmiotem obrad zarówno marcowego, jak i kwietniowego posiedzenia Komisji RM nr 9 - Statutowej

- projekt uchwały nr 39/2018 w sprawie przyjęcia Statutu sołectwa Bujaków - projekt uchwały będzie przedmiotem obrad zarówno marcowego, jak i kwietniowego posiedzenia Komisji RM nr 9 - Statutowej

- projekt uchwały nr 40/2018 w sprawie przyjęcia Statutu sołectwa Mokre - projekt uchwały będzie przedmiotem obrad zarówno marcowego, jak i kwietniowego posiedzenia Komisji RM nr 9 - Statutowej

- projekt uchwały nr 41/2018 w sprawie przyjęcia Statutu sołectwa Paniowy - projekt uchwały będzie przedmiotem obrad zarówno marcowego, jak i kwietniowego posiedzenia Komisji RM nr 9 - Statutowej

- projekt uchwały nr 42/2018 w sprawie przyjęcia Statutu sołectwa Śmiłowice - projekt uchwały będzie przedmiotem obrad zarówno marcowego, jak i kwietniowego posiedzenia Komisji RM nr 9 - Statutowej