Informacja o wyniku naboru została usunięta ze względu na spełnienie minimalnego terminu publikacji, który wynosi trzy miesiące (art. 15 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.), osiągnięcie celu przetwarzania oraz zasadę ograniczonego przechowywania (art. 5 ust 1 lit. e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).

Burmistrz Mikołowa ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. BHP w Biurze Kadr, Płac i Archiwum Zakładowym w wymiarze 1/4 etatu . Praca  po rozstrzygnięciu wyniku naboru.

Wymagania

I. Niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej jeden  rok stażu pracy w służbie bhp,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ściganez oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.
 8. znajomość przepisów wykonawczych w zakresie bhp i umiejętność ich wykorzystania w praktyce,
 9. znajomość ustawy o samorządzie gminnym,
 10. znajomość rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,
 11. znajomość kodeksu pracy.

II. Dodatkowe:

 1. znajomość  ustawy zdnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 2. predyspozycje osobowościowe: kandydat powinien być osobą: samodzielną, odpowiedzialną, dyspozycyjną, systematyczną, odporną na stres, posiadającą umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,
 3. umiejętność właściwej interpretacji aktów prawnych i  redagowania pism urzędowych,
 4. umiejętność analitycznego i syntetycznego przedstawiania zagadnień,

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. kierowanie pracowników na badania wstępne, kontrolne, okresowe, psychologiczne
 2. przeprowadzanie szkoleń wstępnych  ogólnych z zakresu bhp dla nowo zatrudnionych pracowników, stażystów,
 3. przeprowadzanie  okresowych szkoleń z zakresu bhp,
 4. dokonywanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
 5. opracowywanie wewnętrznych regulacji w zakresie bhp,
 6. dokonywanie okresowej oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, sporządzanie okresowych analiz stanu bhp,
 7. kontrola warunków pracy oraz przestrzegania  zasad i przepisów bhp,
 8. ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków w tym sporządzanie i prowadzenie dokumentacji powypadkowej.
 9. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, w drodze do pracy i z pracy, chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, 
 10. bieżące informowanie pracodawcy lub osób kierujących pracownikami o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami do ich usunięcia,
 11. sporządzanie i przedstawianie pracodawcy co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników, poprawę warunków pracy oraz zachowania ergonomii,
 12. współdziałanie w zakresie bhp z Państwową Inspekcją Pracy oraz innymi jednostkami- stosownie do potrzeb w tym placówką służby zdrowia sprawującą profilaktyczną   opiekę zdrowotną nad pracownikami,

IV. Informacja o warunkach zatrudnienia:

 1. miejsce pracy: budynek Urzędu Miasta, Rynek 16 oraz praca w terenie (obszar Gminy Mikołów),
 2. praca na jedną zmianę w wymiarze 1/4 etatu,
 3. obiekt nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
 4. praca przy monitorze ekranowym,
 5. możliwość uczestniczenia w szkoleniach,
 6. kandydat, który zostanie zatrudniony jest zobowiązany do doręczenia pracodawcy w ciągu 7 dni od dnia zatrudnienia- zaświadczenia o niekaralności z Ministerstwa Sprawiedliwości Krajowy Rejestr Karny,
 7. konieczność odbycia służby przygotowawczej zgodnie z art. 16 ust. 2 i 3 oraz art. 1 ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2016 r. poz. 902 ).

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu styczniu 2018 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej był niższy niż 6%.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. kserokopia dyplomu  ukończenia studiów wyższych o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy  lub kserokopia dyplomu z ukończenia studiów  podyplomowych  w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dokument potwierdzający co  najmniej  jeden rok stażu pracy w służbie bhp ( zaświadczenie, świadectwo pracy),
 2. kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy,
 3. CV,
 4. list motywacyjny zawierający między innymi informację o doświadczeniu zawodowym związanym z zakresem zadań na oferowanym stanowisku,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających roczny staż pracy w służbie BHP (świadectwa pracy, zaświadczenia- jeżeli kandydat pracuje i nie zakończył stosunku pracy),
 6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalający na zatrudnienie na  oferowanym stanowisku,
 8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej,
 10. Kopie innych  dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach- jeżeli kandydat takie posiada.
 11. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (Dz. U. z 2016 r. poz.922 z późn. zmianami),
 12. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Dokumenty można przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Mikołów, 43-190 Mikołów, Rynek 16 lub składać w Urzędzie Miasta Mikołów, pokój nr 1 (Biuro Podawcze). Oferty przesyłane pocztą i składane w Urzędzie Miasta muszą zawierać dopisek na kopercie ,,Oferta na stanowisko Specjalisty ds. BHP w Biurze Kadr, Płac i Archiwum Zakładowym na 1/4 etatu ".

Termin składania i przesyłania ofert od dnia 26.02.2018 r.  do dnia 16.03.2018 r. (decyduje data wpływu dokumentów aplikacyjnych do Urzędu Miasta Mikołów).

Oferty, które wpłyną po terminie  do Urzędu Miasta będą nieczytelne  lub nie będą zawierały wszystkich wymaganych  dokumentów określonych w punkcie VI  nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne  określone w  ogłoszeniu  i zakwalifikują się do dalszego postępowania,  będą informowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby, których oferty nie będą spełniały wymagań zawartych w ogłoszeniu  nie będą powiadamiane, natomiast będą  mogły  uzyskać telefoniczną informację w tej sprawie. Informacje związane  z procedurą  naboru udzielane będą w dniach i godzinach pracy Urzędu Miasta pod numerem  (32) 3248410.