Informacja o wyniku naboru została usunięta ze względu na spełnienie minimalnego terminu publikacji, który wynosi trzy miesiące (art. 15 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.), osiągnięcie celu przetwarzania oraz zasadę ograniczonego przechowywania (art. 5 ust 1 lit. e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).

Burmistrz Mikołowa ogłasza nabór kandydatów na  wolne stanowisko urzędnicze referenta w Biurze Kadr, Płac i Archiwum Zakładowym  w pełnym wymiarze czasu pracy. Praca  po rozstrzygnięciu wyniku naboru.

 Wymagania

I. Niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie średnie lub wyższe preferowany kierunek administracja,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.
 8. znajomość ustawy o samorządzie gminnym,
 9. znajomość rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,
 10. znajomość kodeksu pracy.

II. Dodatkowe:

 1. doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięczne w administracji samorządowej na stanowisku urzędniczym,
 2. znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 3. znajomość  ustawy zdnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 4. predyspozycje osobowościowe: kandydat powinien być osobą: samodzielną, odpowiedzialną, dyspozycyjną, systematyczną, odporną na stres, posiadającą umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,
 5. umiejętność właściwej interpretacji aktów prawnych i  redagowania pism urzędowych,
 6. umiejętność analitycznego i syntetycznego przedstawiania zagadnień,
 7. znajomość obsługi programu  ZUS – płatnik, programu kadry-płace, elektronicznego obiegu dokumentów. 

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. prowadzenie ewidencji i rozliczanie czasu pracy pracowników w tym prowadzenie w tym zakresie stosownej dokumentacji  w wersji elektronicznej i  papierowej,
 2.  prowadzenie akt osobowych pracowników Urzędu oraz Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, zgodnie z przepisami prawa,
 3. sporządzanie i prowadzenie rejestru umów zawartych z pracownikami na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych,
 4. prowadzenie rejestru pełnomocnictw i upoważnień wydanych przez Burmistrza,
 5. archiwizacja dokumentacji Biura Kadr, Płac i Archiwum Zakładowego,
 6. wykonywanie innych zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego.

IV. Informacja o warunkach zatrudnienia:

 1. miejsce pracy: budynek Urzędu Miasta, Rynek 16
 2. praca na jedną zmianę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 3. obiekt nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
 4. praca przy monitorze ekranowym,
 5. możliwość uczestniczenia w szkoleniach,
 6. kandydat, który zostanie zatrudniony jest zobowiązany do doręczenia pracodawcy w ciągu 7 dni od dnia zatrudnienia- zaświadczenia o niekaralności z Ministerstwa Sprawiedliwości Krajowy Rejestr Karny,
 7. konieczność odbycia służby przygotowawczej zgodnie z art. 16 ust. 2 i 3 oraz art. 1 ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2016 r. poz. 902 ).

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu styczniu  2018 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej był niższy niż 6%.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. kserokopia dyplomu  ukończenia szkoły średniej lub dyplomu  studiów wyższych, kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy,
 2. CV,
 3. list motywacyjny zawierający między innymi informację o doświadczeniu zawodowym związanym z zakresem zadań na oferowanym stanowisku ( jeżeli kandydat posiada doświadczenie zawodowe),
 4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalający na zatrudnienie na  oferowanym stanowisku,
 6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej,
 8. Kopie innych  dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach - jeżeli kandydat takie posiada.
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (Dz. U. z 2016 r. poz.922 z późn. zmianami),
 10. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Dokumenty można przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Mikołów, 43-190 Mikołów, Rynek 16 lub składać w Urzędzie Miasta Mikołów, pokój nr 1 (Biuro Podawcze). Oferty przesyłane pocztą i składane w Urzędzie Miasta muszą zawierać dopisek na kopercie ,,Oferta  na stanowisko referenta w Biurze Kadr, Płac i Archiwum Zakładowym".

Termin składania i przesyłania ofert od dnia 26.02.2018 r.  do dnia 16.03.2018 r. (decyduje data wpływu dokumentów aplikacyjnych do Urzędu Miasta Mikołów).

Oferty, które wpłyną po terminie  do Urzędu Miasta będą nieczytelne  lub nie będą zawierały wszystkich wymaganych  dokumentów określonych w punkcie VI  nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne  określone w  ogłoszeniu  i zakwalifikują się do dalszego postępowania,  będą informowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby, których oferty nie będą spełniały wymagań zawartych w ogłoszeniu  nie będą powiadamiane, natomiast będą  mogły  uzyskać telefoniczną informację w tej sprawie. Informacje związane  z procedurą  naboru udzielane będą w dniach i godzinach pracy Urzędu Miasta pod numerem  (32) 3248410.