- projekt uchwały nr 14/2018 w sprawie uchwalenia statutu Żłobka Miejskiego w Mikołowie im. Tadeusza Więcka

- projekt uchwały nr 15/2018 w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Mikołowie im. Tadeusza Więcka

- projekt uchwały nr 16/2018 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/722/2017 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu dzielnicy Kamionka będącej jednostką pomocniczą gminy Mikołów

- projekt uchwały nr 17/2018 w sprawie dopłat do 1 m3 wody i 1 m3 odprowadzanych ścieków wynikających z taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Mikołów

- projekt uchwały nr 18/2018 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

- projekt uchwały nr 19/2018 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

- projekt uchwały nr 20/2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2028

- projekt uchwały nr 21/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu

- projekt uchwały nr 22/2018 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Mikołów dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli oraz dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie gminy Mikołów, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania ich wykorzystania

- projekt uchwały nr 23/2018 w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/634/2017 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym dla publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Mikołów

 - informacja dot. posiedzeń komisji Rady Miejskiej Mikołowa, na których omawiane będą poszczególne projekty uchwał

- projekt uchwały nr 24/2018 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mikołów w 2018 roku