Zarządzenie Burmistrza nr 1432/314/17 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków miasta Mikołowa na 2017 rok