Zarządzenie Burmistrza nr 1424/306/17 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków miasta Mikołowa na 2017 rok