Zarządzenie Burmistrza nr 1415/297/17 w sprawie uchylenia Zarządzenia Burmistrza Mikołowa nr 2377/437/14 z dnia 30.09.2017 roku w sprawie prowadzenia ewidencji, zasad klasyfikowania wydatków budżetowych do wydatków strukturalnych oraz sporządzania sprawozdania Rb-Ws