Zarządzenie Burmistrza nr 1410/292/17 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2017 rok