Zarządzenie Burmistrza nr 1373/255/17 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków bud zetu miasta Mikołowa na 2017 rok