Zarządzenie Burmistrza nr 1364/246/17 w sprawie powołania komisji oceniającej pod wzgledem formalnym i merytorycznym wnioski o udzielenie dotacji celowych z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na modernizacji źródeł ciepła