Zarządzenie Burmistrza nr 1353/235/17 w sprawie przygotowania projektu Programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018