Zarządzenie Burmistrza nr 1335/217/17 w sprawie zmian planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2017 rok