Zarządzenie Burmistrza nr 1311/193/17 w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/401/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mikołów.