Zarządzenie Burmistrza nr 1299/181/17 w sprawie sposobu przeprowadzenia analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorców działających na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz. U. z 2016r poz. 250 z późn. zm.)