Zarządzenie Burmistrza nr 1170/52/17 w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów dojazdu uczniów z niepełnosprawnościami będących mieszkańcami Gminy Mikołów do szkół i oddziałów przedszkolnych w celu relizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, jeżeli dowożene zapewniają rodzice/opiekunowie prawni