Uchwała nr XVIII/349/2012 z dnia 24.04.2012 w sprawie zmiany uchwały nr XLII/845/2010 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych z gminnego zasobu mieszkaniowego

Uchwała traci moc uchwałą nr IX/171/2015 z dnia 26.05.2015 w sprawie warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych z gminnego zasobu mieszkaniowego