Uchwała nr XVI/287/2012 rady miejskiej mikołowa z dnia 28.02.2012 roku w sprawie: zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych na lata 2012-2015.

Niniejsza uchwała traci moc na mocy uchwały nr XXVIII/287/2012 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 26.02.2013 w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowychi kanalizacyjnych na lata 2013 - 2016