kierownik: Iwona Wróbel

pok. nr 38, Rynek 16, 43-190 Mikołów
tel. 32 324 85 08

Rynek 16, pok. nr 1, 35, 38, 43-190 Mikołów
pok. nr 1 - Biuro Podawcze, tel. 32 324 84 02, 324 85 01
pok. nr 35 - Sekretariat Burmistrza, tel. 32 324 85 05
pok. nr 38 - Sekretariat Wiceburmistrzów, tel. 32 324 85 08
e-mail: biuro.burmistrzow@mikolow.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

Do zakresu działania Biura Burmistrzów w szczególności należy:

 • prowadzenie sekretariatów Burmistrza i Zastępców Burmistrza;
 • prowadzenie rejestru projektów uchwał Rady Miejskiej przekazywanych do Biura Rady Miejskiej;
 • prowadzenie zbioru zarządzeń Burmistrza Mikołowa;
 • prowadzenie ewidencji umów i prowadzenie zbioru umów dotyczących wydatków budżetowych, zawieranych przez komórki organizacyjne Urzędu ich częściowa anonimizacja i wstępne przygotowanie do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej;
 • prowadzenie rejestru kart Kolegium oraz ich elektronicznego zbioru;
 • organizacja przyjęć mieszkańców w sprawach skarg i wniosków;
 • prowadzenie kancelarii, w tym przyjmowanie korespondencji doręczanej osobiście, przez pocztę, firmy kurierskie oraz w formie elektronicznej, jej rejestracja i wstępna dekretacja;
 • udzielanie informacji ogólnej klientom;
 • wydawanie formularzy urzędowych;
 • wydawanie materiałów promocyjnych Gminy;
 • prowadzenie tablicy ogłoszeń urzędowych – ich rejestracja i wywieszanie oraz innych ogłoszeń np. sądowych, komornika sądowego, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i innych;
 • przekazywanie korespondencji zgodnie z jej właściwością;
 • wykonywanie zadań zleconych przez Burmistrza oraz Zastępców Burmistrza z zakresu obsługi kancelaryjno-biurowej;
 • dekretacja i rozdzielanie wniosków radnych oraz Komisji Rady Miejskiej;
 • dekretacja i rozdzielanie wniosków z posiedzeń zebrań Rad Sołeckich.