Janina Szejka

pok. nr 14, Rynek 16, 43-190 Mikołów
tel.: 32 324 84 20
e-mail: audytor@mikolow.eu

Przyjmowanie stron:
w poniedziałek od 7:30 do 17:00
we 
wtorek od 7:30 do 15:30

Do zakresu działania Audytora Wewnętrznego w szczególności należy:
a) Wspieranie Burmistrza w osiąganiu wytyczonych celów i zadań poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze.
b) Sporządzanie w roku bieżącym, opartego na analizie ryzyka planu audytu na rok następny.
c) Sporządzanie do końca stycznia każdego roku sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni.
d) Opracowanie i aktualizowanie karty i księgi procedur audytu wewnętrznego, obejmującej wszystkie aspekty działalności audytu wewnętrznego oraz monitorowanie ich skuteczności.
e) Wykonywanie innych poleceń Burmistrza, w tym zadań poza planem.
f) Współpraca z komórkami organizacyjnymi, jednostkami organizacyjnymi gminy oraz innymi podmiotami.
g) Współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej oraz wewnętrznej.