Burmistrz Mikołowa

ogłasza  III przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż działki nr 2388/25 o powierzchni 0,0131 ha, k. m. 11, zapisanej w księdze wieczystej KA1M/00047382/6 Sądu Rejonowego w Mikołowie oraz jednostce rejestrowej G. 634 jako użytek „B”.

Nieruchomość jest własnością Gminy Mikołów.

Działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów (obciążeń).

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, zakończony wynikiem negatywnym przeprowadzono 24 maja 2013 r.

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, zakończony wynikiem negatywnym przeprowadzono 6 września 2013 r.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa dla terenu dzielnicy Centrum, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa nr XXIX/437/2004 z 28.12.2004 r. określona jest symbolem:

237MN ¦ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (brutto).

Z pełnymi zapisami planu należy zapoznać się w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miasta Mikołów, pokój nr 3.

Opis działki

Nieruchomość położona jest w Mikołowie u zbiegu ulic Bolesława Śmiałego i Płk Kiełbasy w strefie śródmiejskiej Mikołowa.

Ulice Bolesława Śmiałego i Płk Kiełbasy są drogami o lokalnym natężeniu ruchu samochodowego o nawierzchni asfaltowej z chodnikiem. Działka o kształcie zbliżonym do wąskiego wydłużonego trapezu, ogrodzona, niezabudowana. Ze względu na wielkość i kształt samodzielnie nie nadaje się do zabudowy. Uzbrojenie terenu w zasięgu działki: sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, gazowa. Otoczenie nieruchomości stanowią budynki mieszkalne jednorodzinne.

Od strony ul Płk Kiełbasy przez działkę przebiega przyłącze energetyczne i kanalizacyjne.

Grunt dzierżawiony jest na podstawie umowy dzierżawy, zawartej do 1.12.2014 r. z wydzierżawiającym ¦ Gminą Mikołów, czyli zbywcą.

W przypadku zbycia nieruchomości jej nabywca wstępuje w stosunek dzierżawy, jako wydzierżawiający, w miejsce zbywcy (na podstawie przepisu art. 678 § 1 kodeksu cywilnego).

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. 2010, nr 102, poz. 651 ze zmianami) upłynął w dniu 28.03.2013 r.

Przetarg odbędzie się 24 stycznia 2014 r. o godz. 13:30 w sali nr 11 Urzędu Miasta Mikołów, Rynek 16.

1. Cena wywoławcza nieruchomości 8.000 zł.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług vat według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży (aktualnie stawka podatku vat wynosi 23 %) i podlega zapłacie nie później niż na 3 dni przed zawarciem umowy przenoszącej własność.

Za datę wpłaty należności uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 800 zł do dnia 20 stycznia 2014 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Mikołów

w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie

Nr 65 84360003 0000 0000 0071 0042.

Za datę wpłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który:

¦ wygrał przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia,
¦ nie wygrał przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu,
¦ odstąpił od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie ¦ ulegnie przepadkowi.

3. W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:

¦ dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych ¦ aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru,
¦ oświadczenie o zapoznaniu się w terenie ze stanem zagospodarowania nieruchomości, jej położeniem i warunkami przetargu oraz ich akceptacją.

Pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych winni przedstawić pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym, o ile ich uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów.

4. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

5. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

6. Cudzoziemców nabywających nieruchomość wiążą przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j. t. Dz. U. z 2004, Nr 167, poz. 1758 ze zmianami).

7. Osoba, która wygrała przetarg zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Koszty umowy notarialnej oraz opłaty sądowej pokrywa nabywca.

8. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi

9. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

10. Właścicielowi nieruchomości przysługuje prawo odwołania przetargu lub uznania, że przetarg nie dał rezultatów.

Niniejsze ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych, w Biuletynie Informacji Publicznej www.mikolow.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów.

Informacji udziela Urząd Miasta Mikołów, 43-190 Mikołów Rynek 16, tel. (032) 3248 566 lub (32) 3248  561, bgm.1@mikolow.eu

Zapraszamy do udziału w przetargu