Burmistrz Mikołowa

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury, obręb Mikołów, składającej się z działek:

  • nr 494/30 o powierzchni 0,2378 ha oraz nr 493/30 o powierzchni 0,0567 ha, zapisanych w księdze wieczystej KW Nr 63468 Sądu Rejonowego w Mikołowie oraz jednostce rejestrowej G.5641 jako użytek „Bp”,

Działki są własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Mikołów do dnia 4.12.2089 r. Wysokość stawki procentowej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 3% wartości nieruchomości. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 2.836,90 zł.

Opłaty wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego w terminie do 31 marca każdego roku.

Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego podlega aktualizacji nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Opłatę ustala się przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej.

W dziale III księgi wieczystej wpisana jest:

1) służebność drogi na rzecz każdoczesnych właścicieli i posiadaczy działki nr 340/32 (KW 51586) bliżej opisana w § 2 umowy ustanowienia służebności drogi z dnia 5 lutego 1996 r. Rep. A 591/86 Kancelarii Notarialnej w Mikołowie oraz

2) służebność gruntowa na rzecz każdoczesnych użytkowników wieczystych działek 452/30, 453/30 o treści § 6 umowy sprzedaży z dnia 9 listopada 2002 r. Rep. A 5640/02 kancelarii Notarialnej w Mikołowie.

Dział IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów (obciążeń).

oraz prawa własności działki:

  • nr 464/110 o powierzchni 0,0098 ha, zapisana w księdze wieczystej KW nr 26478 Sądu Rejonowego w Mikołowie oraz jednostce rejestrowej gruntu G.3832 jako użytek „Ba”,

działka jest własnością Gminy Mikołów,

Działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów (obciążeń).

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, określonego dla terenu dzielnicy Centrum, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa Nr XXIX/437/2004 z dnia 28.12.2004 r. nieruchomość określona jest jako:

301 UR/P ¦ tereny działalności rzemieślniczej i przemysłu,

K6Z1/2 ¦ odcinek drogi zbiorczej obszarowej, szerokość w liniach rozgraniczających 20 m.

Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

podstawowe: obiekty związane z działalnością wytwórcza, przetwórczą, rzemieślniczą i usługową,

dopuszczalne: składy, magazyny, drogi dojazdowe i place manewrowe, parkingi, obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową.

Z pełnymi zapisami planu należy zapoznać się w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego

Opis nieruchomości: Nieruchomość położona w Mikołowie. Dojazd drogą utwardzoną ¦  ul. Żwirki i Wigury. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się zabudowania przemysłowe.

Nieruchomość płaska, możliwość doprowadzenia mediów, nie ogrodzona. Znajduje się na niej rozdzielnia nN. Kształt działki regularny, wydłużony o wymiarach ok. 18 m x ok. 150 m. Przebiegają przez nią sieć kanalizacji deszczowej kd 300 oraz kd 200, kanalizacji sanitarnej ks 300 oraz na ok 15 m sieć wodociągowa w315PE.

Ewentualne budynki należy lokalizować w odległości minimum 3,0 m od istniejącego uzbrojenia wodociągowego a obiekty małej architektury oraz ogrodzenia minimum 1,5 m.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, który przeprowadzono 28.06.2013 r., zakończył się wynikiem negatywnym.

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, który przeprowadzono 27.09.2013 r., zakończył się wynikiem negatywnym.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. 2010, nr 102, poz. 651 ze zmianami) upłynął w dniu 16.04.2013 r.

Przetarg odbędzie się 16 grudnia 2013 r. o godz. 13:15 w Sali na 11 Urzędu Miasta Mikołów, Rynek 16.

1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 150.000 zł.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług vat w wysokości 23 % i podlega zapłacie nie później niż na 3 dni przed zawarciem umowy przenoszącej własność.

Za datę wpłaty należności uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Mikołów.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 15.000 zł do dnia 12 grudnia 2013 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Mikołów

w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie

Nr 65 84360003 0000 0000 0071 0042.

Za datę wpłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Mikołów.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który:

¦ wygrał przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia,
¦ nie wygrał przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu,
¦ odstąpił od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie ¦ ulegnie przepadkowi.

3. W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:

¦ oryginał dowodu wpłaty wadium,
¦ dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych ¦ aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru,
¦ oświadczenie o zapoznaniu się w terenie ze stanem zagospodarowania nieruchomości, jej położeniem i warunkami przetargu oraz ich akceptacją.

Pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych winni przedstawić pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym, o ile ich uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów.

4. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
5. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.
6. Cudzoziemców nabywających nieruchomość wiążą przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j. t. Dz. U. z 2004, Nr 167, poz. 1758 ze zmianami).
7. Osoba, która wygrała przetarg zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Koszty umowy notarialnej oraz opłaty sądowej pokrywa nabywca.
8. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi
9. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
10. Właścicielowi nieruchomości przysługuje prawo odwołania przetargu lub uznania, że przetarg nie dał rezultatów.

Ogłoszenie o przetargu publikowane jest na stronach internetowych www.mikolow.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów.

Informacji udziela Urząd Miasta Mikołów, 43-190 Mikołów Rynek 16, tel. (032) 3248 566 lub (32) 3248  561, bgm.1@mikolow.eu

Zapraszamy do udziału w przetargu