Burmistrz Mikołowa

ogłasza  I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż działki nr 1699/122 o powierzchni 0,0967 ha, zapisanej w księdze wieczystej KA1M/00078642/3 Sądu Rejonowego w Mikołowie oraz jednostce rejestrowej G. 1456 jako użytek Ł IV, położonej w Mikołowie przy ul. Pszczelej, obręb Mokre.

Nieruchomość jest własnością Gminy Mikołów.

Dział IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów (obciążeń).

W Dziale III księgi wieczystej wpisano:

- prawo rzeczowe: bezpłatna, bezterminowa służebność przesyłu polegająca na prawie do korzystania z działki nr 1699/122 na której znajduje się sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 milimetrów oraz kanalizacji deszczowej o średnicy 400 milimetrów i obejmuje pas gruntu o szerokości 4 metrów na całej długości kanalizacji, w celu dokonania przeglądu, konserwacji i ewentualnej modernizacji w każdym czasie przez osoby uprawnione.

Służebność ustanowiono na rzecz Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa (określonego dla potrzeb planu jako Paniowy, Śmkłowice) zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa Nr XXV/351/2004 z dnia 31.08.2004 r. określona jest symbolem:

124 MN ¦ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (brutto)

Z pełnymi zapisami planu należy zapoznać się w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miasta Mikołów, pokój nr 3.

Opis działki:

Działka położona jest w Mikołowie przy ul. Pszczelej, obręb Mokre. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się tereny zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz tereny nie zabudowane. Dojazd do działki bezpośrednio z ulicy Pszczelej.

Działka jest w miarę równa, płaska. Teren opada w stronę wschodnią.

Uzbrojenie terenu w zasięgu działki.

Na działce znajduje się uzbrojenie w sieci kanalizacji deszczowej o średnicy 400 milimetrów oraz kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 milimetrów wraz ze studzienkami oraz sieć energetyczna.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. 2010, nr 102, poz. 651 ze zmianami) upłynął w dniu 14.10.2013 r.

Przetarg odbędzie się 16 grudnia 2013 r. o godz. 13:30 w sali na 11 Urzędu Miasta Mikołów, Rynek 16.

1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 70.000 zł.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług vat w wysokości 23 % i podlega zapłacie nie później niż na 3 dni przed zawarciem umowy przenoszącej własność.

Za datę wpłaty należności uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Mikołów.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości  7.000 zł do dnia 12 grudnia 2013 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Mikołów

w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie

Nr 65 84360003 0000 0000 0071 0042.

Za datę wpłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Mikołów.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który:

¦ wygrał przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia,
¦ nie wygrał przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu,
¦ odstąpił od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie ¦ ulegnie przepadkowi.

3. W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:

¦ dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych ¦ aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru,
¦ oświadczenie o zapoznaniu się w terenie ze stanem zagospodarowania nieruchomości, jej położeniem i warunkami przetargu oraz ich akceptacją.

Pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych winni przedstawić pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym, o ile ich uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów.
4. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
5. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.
6. Cudzoziemców nabywających nieruchomość wiążą przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j. t. Dz. U. z 2004, Nr 167, poz. 1758 ze zmianami).
7. Osoba, która wygrała przetarg zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Koszty umowy notarialnej oraz opłaty sądowej pokrywa nabywca.
8. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi
9. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
10. Właścicielowi nieruchomości przysługuje prawo odwołania przetargu lub uznania, że przetarg nie dał rezultatów.

Ogłoszenie o przetargu publikowane jest na stronach internetowych www.mikolow.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów.

Informacji udziela Urząd Miasta Mikołów, 43-190 Mikołów Rynek 16, tel. (032) 3248 566 lub (32) 3248  561, bgm.1@mikolow.eu

Zapraszamy do udziału w przetargu