Burmistrz Mikołowa

ogłasza przetarg

na koncepcję zagospodarowania i dzierżawę fragmentu płyty Rynku w Mikołowie

z przeznaczeniem pod usytuowanie ogródka letniego o powierzchni nie mniejszej niż 100 m2 i nie przekraczającej powierzchni 270 m2, na okres sezonu letniego w 2013 roku.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: po pierwsze - wpłacenie w kasie Urzędu Miasta Mikołów lub na rachunek bankowy w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie Nr 65 8436 0003 0000 0000 0071 0042 do dnia 19 kwietnia 2013 roku wadium w kwocie 2.000,00 zł (słownie: dwatysiącezłotych 00/100), przy czym w wypadku wpłaty na rachunek bankowy warunek ten jest spełniony, jeśli kwota wadium wpłynie na ten rachunek najpóźniej we wskazanym dniu, po drugie - złożenie pisemnej oferty na zagospodarowanie terenu o powierzchni nie mniejszej niż 100 m2 i nie przekraczającej powierzchni 270 m2.

Oferta powinna zawierać:

  • imię, nazwisko i adres oferenta bądź jego nazwę lub oraz adres siedziby,
  • datę sporządzenia oferty,
  • potwierdzenie wpisu do odpowiedniego rejestru (do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej - w wypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub do odpowiedniego rejestru Krajowego Rejestru Sądowego - w wypadku podmiotu podlegającego wpisowi do tego rejestru),
  • kopię dowodu wniesienia wadium,
  • koncepcję zagospodarowania płyty Rynku z przeznaczeniem pod ogródek letni (w tym proponowane: powierzchnia ogródka, wystrój, ogrodzenie) wraz z wizualizacją,
  • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie z napisem „Przetarg - zagospodarowanie płyty Rynku” w pokoju nr 1 Urzędu Miasta Mikołów, Rynek 16, w terminie do dnia 24 kwietnia 2013 roku.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

I etap - wybór koncepcji:

Otwarcie ofert w obecności oferentów nastąpi w dniu 25 kwietnia 2013 roku o godz.13.00 w pokoju nr 11, w budynku Urzędu Miasta Mikołów przy Rynku 16.

Komisja Przetargowa dokona weryfikacji i zakwalifikowania ofert do następnego etapu przetargu, tj. licytacji stawki czynszu dzierżawnego za 1 m2 powierzchni przeznaczonej do wydzierżawienia.

Lista oferentów zakwalifikowanych do części ustnej przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Mikołów przy Rynku 16 w dniu 29 kwietnia 2013 roku.

II etap

W dniu 30 kwietnia 2013 roku o godz. 13.00 w pokoju nr 11, w budynku Urzędu Miasta Mikołów, pod adresem podanym wyżej, odbędzie się część ustna przetargu, w trakcie której licytowana będzie wysokość stawki miesięcznego czynszu dzierżawnego przez osoby zakwalifikowane do przetargu w I etapie.

Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego za 1 m2 powierzchni gruntu przeznaczonej pod ogródek wynosi 6,50 zł i zostanie powiększona o 23% podatku VAT.

Czynsz dzierżawny wraz z podatkiem VAT będzie płatny miesięcznie.

Oprócz czynszu dzierżawnego dzierżawca będzie miał obowiązek uiszczać podatek od nieruchomości, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i odprowadzanie ścieków.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas oznaczony z mocą obowiązującą od 15 maja 2013 roku do 30 września 2013 roku. W przypadku organizowania imprez masowych na Rynku, podczas których wystąpi konieczność wykorzystania powierzchni zajętej pod ogródek letni, Dzierżawca będzie miał obowiązek usunąć go w terminie jednego dnia od powiadomienia go o takiej konieczności.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który:

  • wygrał przetarg - zostaje zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego,
  • nie wygrał przetargu - zostanie niezwłocznie zwrócone,
  • odstąpił od zawarcia umowy dzierżawy w wyznaczonym terminie - ulegnie przepadkowi.

Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z jego uczestników nie zaoferuje postąpienia ponad stawkę wywoławczą bądź nikt nie przystąpi do przetargu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Mikołów, Rynek 16, tel.: (32) 32 48 566 lub (32) 32 48 561.

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.