Mikołów, dnia 16.10.2017 r.

RADA MIEJSKA                                                                                        

MIKOŁOWA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Miejskiej, zwołuje na 24.X.2017 r. na godz. 1700  XXXV Sesję Rady Miejskiej Mikołowa, która odbędzie się w budynku OSP w Paniowach przy ul. Mokierskiej 1.

 Porządek obrad:

Otwarcie sesji –
1. Stwierdzenie prawomocności sesji.  2. Wybór sekretarzy.3. Przyjęcie porządku obrad.4. Przyjęcie protokołu.5. Interpelacje radnych.6. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.7. Tematy:- prezentacja nt. działań w ramach Programu Aktywności Lokalnej, którą przedstawi Fundacja Pomocy Dzieciom ULICA,- sprawozdanie: gospodarka mieszkaniowa gminy Mikołów – informacje za okres I – IX. 2017 r.8. Podjęcie uchwał w sprawie:- uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym gminy Mikołów na lata 2018 – 2022 – druk nr 1,- zmian w budżecie na 2017 rok – druk nr 2;- zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 – 2028 – druk nr 3;- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok – druk nr 4;
- ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Mikołów – druk nr 5;- ustalenia trybu udzielania i rozliczenia dotacji z budżetu gminy Mikołów dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla  niepublicznych przedszkoli oraz dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie gminy Mikołów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania – druk nr 6;- zezwolenia na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Mikołów (dz. 2474/31, 2729/31) – druk nr 7;- przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Modrzewiowej (dz. 2666/54, 2082/54, 2089/54) – druk nr 8;- przeznaczenia do zbycia działki położonej w Mikołowie przy ul. Modrzewiowej(dz. 2665/54)–druk nr 9;- przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Korfantego (dz. 2041/463) – druk nr 10;- przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Towarowej (dz. 622/45) – druk nr 11;- zamiany nieruchomości położonych w Mikołowie (dz. 1608/39; 1614/39; 1615/39; 1611/39, 1612/39; 1240/48; 1239/48) – druk nr 12;- uzupełnienia dokumentu "Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016 - 2020 z perspektywą do 2022 roku" – druk nr 13;- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu – druk nr 14.9. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej Mikołowa.10. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.11. Wolne głosy i wnioski.            

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

Michał Rupik

Zgodnie z art. 25 pkt 3 w/w ustawy, niniejsze zawiadomienie stanowi dla radnych podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas trwania Sesji.