Informacja o wyniku naboru została usunięta ze względu na spełnienie minimalnego terminu publikacji, który wynosi trzy miesiące (art. 15 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.), osiągnięcie celu przetwarzania oraz zasadę ograniczonego przechowywania (art. 5 ust 1 lit. e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 Burmistrz Mikołowa
 ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze inspektora 
w Biurze Aktywności Obywatelskiej

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy po rozstrzygnięciu wyniku naboru.

Wymagania

I. Niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Wykształcenie wyższe
 3. Udokumentowany 3 letni staż pracy.
 4. Udokumentowane co najmniej 2 letnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków z funduszy europejskich, realizowaniu i rozliczaniu projektów.
 5. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych.
 6. Nieposzlakowana opinia.
 7. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.
 9. Posiadanie prawa jazdy kategorii B i posiadanie samochodu osobowego z możliwością wykorzystania go do celów służbowych pracodawcy.
 10. Znajomość zasad funkcjonowania  samorządu terytorialnego oraz przepisów dotyczących procedur administracyjnych.
 11. Znajomość przepisów:
  1) ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) – w zakresie samorządu terytorialnego;
  2) ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.).
 12. Dobra znajomość programów, funduszy Unii Europejskiej i krajowych pod kątem możliwości ich wykorzystania w zakresie zadań realizowanych i planowanych do realizacji przez Urząd Miasta i jednostki Gminy.

II. Dodatkowe:

 1. Doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych i szkoleniowych.
 2. Praktyczna znajomość i umiejętność obsługi elektronicznych systemów obiegu dokumentów.
 3. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych, umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office w stopniu dobrym.
 4. Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne: umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu, samodzielność i umiejętność organizacji pracy, wysoki poziom kultury osobistej oraz rozwinięte umiejętności interpersonalne, terminowość, rzetelność, dyspozycyjność.
 5. Umiejętność właściwej interpretacji aktów prawnych i redagowania pism urzędowych.
 6. Umiejętność analitycznego i syntetycznego przedstawiania zagadnień zarówno w formie ustnej jak też pisemnej.
 7. Ogólna znajomość przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz.U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67) w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Zarządzanie i nadzór nad terminową i prawidłową realizacją projektów zgodnie z wymogami programów Unii Europejskiej oraz programów rządowych w tym:
  1) pozyskiwanie środków zewnętrznych unijnych i krajowych na projekty o charakterze edukacyjnym, szkoleniowym i obywatelskim;
  2) kompleksowa realizacja i koordynacja wszystkich prac związanych z prowadzeniem projektów o charakterze edukacyjnym, szkoleniowym i obywatelskim dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych w tym: przeprowadzenie rekrutacji personelu projektów, przygotowanie postępowań przetargowych, koordynacja prac wszystkich osób zaangażowanych w realizację projektu, przygotowanie materiałów i dokumentów dotyczących rozliczenia projektów, przygotowanie wniosków o płatność, organizacja wszystkich działań związanych z promocją projektów, współpraca w zakresie udzielania wyjaśnień instytucjom uprawnionym do kontrolowania projektów, współpraca z innymi zespołami zadaniowymi oraz jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie realizacji projektów.
 2. Prowadzenie rozliczeń i kontrolowanie budżetów projektów oraz budżetu Biura.
 3. Udział w pracach związanych z wdrażaniem procesu budżetu obywatelskiego w Mikołowie.
 4. Realizacja i przygotowanie badania satysfakcji klienta zewnętrznego i wewnętrznego.
 5. Archiwizacja dokumentacji projektowej.
 6. Prowadzenie naboru pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz rozliczenie szkoleń.

IV. Informacja o warunkach zatrudnienia:

 1. Miejsce pracy: budynek Urzędu Miasta, Rynek 16, 43-190 Mikołów.
 2. Praca na jedną zmianę w pełnym wymiarze czasu pracy.
 3. Praca administracyjno-biurowa.
 4. Obiekt nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
 5. Praca przy monitorze ekranowym.
 6. Możliwość uczestniczenia w szkoleniach.
 7. Kandydat, który zostanie zatrudniony jest zobowiązany do doręczenia pracodawcy w ciągu 7 dni od dnia zatrudnienia – zaświadczenia o niekaralności z Ministerstwa Sprawiedliwości Krajowy Rejestr Karny.
 8. Konieczność odbycia służby przygotowawczej zgodnie z art. 16 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.).

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W grudniu 2021 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej był niższy niż 6%.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów.
 2. Świadectwa pracy, zaświadczenia jeśli kandydat jest zatrudniony - dokumentujące 3 letni staż pracy.
 3. Udokumentowane co najmniej 2 letnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków z funduszy europejskich, realizowaniu i rozliczaniu projektów.
 4. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - Załącznik Nr 1 .
 5. CV.
 6. List motywacyjny.
 7. Formularz oświadczeń - Załącznik Nr 2 .
 8. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na oferowanym stanowisku - Załącznik Nr 3 .
 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (t.j. z 2019 r. poz. 1781) - Załącznik Nr 4 .
 10. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Dokumenty można przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Mikołów, 43-190 Mikołów, Rynek 16 lub składać w Urzędzie Miasta Mikołów, pokój nr 1 (Biuro Podawcze). Oferty muszą zawierać dopisek na kopercie ,,Oferta na stanowisko inspektora w Biurze Aktywności Obywatelskiej”.
Termin składania i przesyłania ofert od dnia 17.01.2022 r. do dnia 28.01.2022 r. (decyduje data wpływu dokumentów aplikacyjnych do Urzędu Miasta Mikołów).
Oferty, które wpłyną po terminie do Urzędu Miasta, będą nieczytelne lub nie będą zawierały wszystkich wymaganych dokumentów określonych w punkcie VI nie będą rozpatrywane.
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikują się do dalszego postępowania, będą informowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby, których oferty nie będą spełniały wymagań zawartych w ogłoszeniu zawartych w ogłoszeniu nie będą powiadamiane, natomiast będą mogły uzyskać telefoniczną informację w tej sprawie. Informacje związane z procedurą naboru udzielane będą w dniach i godzinach pracy Urzędu Miasta pod numerem 32 3248410.