RADA MIEJSKA Mikołów, dnia 18.10.2021 r.

MIKOŁOWA


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa zwołuje na 26.10.2021 r. na godz. 1600 XLVII Sesję Rady Miejskiej Mikołowa, w budynku przy ul. K. Miarki 15.


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XLVI/46/2021.

4. Tematy wiodące:

a) raport na temat systemu ciepłowniczego – Zakład Inżynierii Miejskiej,

b) ochrona środowiska (niska emisja).

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) zmian w budżecie na 2021 rok,

b) zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 – 2035,

c) maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz opłaty za pobyt dziecka w żłobkach lub klubach dziecięcych utworzonych przez Gminę Mikołów,

d) dotacji na prace konserwatorskie przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków,

e) sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr XLVI/439/2021 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 21.09.2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu,

f) uchylenia uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów,

g) wprowadzenia Regulaminu korzystania z miejsc postojowych na parkingu przy ul. Kolejowej w Mikołowie,

h) uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Mikołów,

i) przyjęcia Programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022,

j) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o wspólnej realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych z innymi gminami,

k) utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum w Mikołowie,

l) Statutu Muzeum w Mikołowie (w organizacji),

m) wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zniesienie nazwy Orzesze jako części Mikołowa,

n) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Klonowej,

o) nadania nazwy ulicy Familijna drodze wewnętrznej w Mikołowie,

p) nadania nazwy ulica Winogronowa drodze wewnętrznej w Mikołowie,

r) uchylenia uchwały nr LI/1057/2010 RM Mikołowa z dnia 26.10.2021 w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Mikołów oraz ustalenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu,

s) ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Mikołów,

t) zmiany uchwały nr XXII/219/2020 RM Mikołowa z dnia 7 kwietnia 2020 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mikołów,

u) zmiany uchwały nr XXII/220/2020 RM Mikołowa z dnia 7 kwietnia 2020 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mikołów i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

w) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok,

x) ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,

y) ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,

z) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-sportowe.
6. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej Mikołowa.

7. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, zapytania i wnioski.

10. Wolne głosy.


PRZEWODNICZĄCA

RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

Katarzyna Syryjczyk – SłomskaZgodnie z art. 25 pkt 3 w/w ustawy, niniejsze zawiadomienie stanowi dla radnych podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas trwania Sesji.