Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska wystąpiła z wnioskiem o zajęcie, do dnia 10 lutego br., przez Burmistrza oraz Zakład Inżynierii Miejskiej stanowiska w sprawie skargi na bezczynność Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, złożonej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przez Przedsiębiorstwo „PIK” Sp. jawna.