Nr MPZP

M_93

Nazwa planu

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa – Centrum przy ul. Górniczej

Rejon

Centrum

Uchwała Rady Miejskiej Mikołowa

Nr XVIII/448/2016 z dnia 26.04.2016 r.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Poz. 2588 z dnia 9.05.2016 r.

Status

obowiązujący