Nr MPZP

M_77

Nazwa planu

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu położonego przy ul. Cichej

Rejon

Kamionka

Uchwała Rady Miejskiej Mikołowa

Nr XIV/336/2015 z dnia 24.11.2015 r.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Poz. 6415 z dnia 7.12.2015 r.

Status

nieobowiązujący