Nr MPZP

M_67

Nazwa planu

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu położonego przy ul. Na Stoku w Mikołowie Mokrem

Rejon

obręb Mokre (planistycznie Paniowy)

Uchwała Rady Miejskiej Mikołowa

Nr XLVI/1201/2014 z dnia 28.10.2014 r.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Poz. 5559 z dnia 6.11.2014 r.

Status

obowiązujący