Nr MPZP

M_30

Nazwa planu

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa obejmująca część jednostki A1 w granicach działki 1413/69 przyległej do ul. 22 Lipca i ul. Cieszyńskiej

Nr uchwały Rady Miejskiej Mikołowa

XXVI/370/2004 z dnia 28.09.2004 r.

Rejon

Mokre

Odniesienie do BIP

Informacje na temat planu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołów.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Nr 109 poz. 3093 z dnia 17.11.2004 r.

Status

obowiązujący