Formularze wniosków i załączników znajdują się poniżej artykułu.

Miejsce złożenia dokumentów
Biuro Podawcze
pok. nr 1, parter, Rynek 16, 43-190 Mikołów

Godziny urzędowania Biura Podawczego
poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

Sprawę prowadzi i informacji udziela
Wydział Oświaty
pokój nr 40, I piętro, Rynek 16, 43-190 Mikołów
telefon (32) 324 84 19
e-mail: lilianna.nowicka@mikolow.eu  

Godziny urzędowania Wydziału Oświaty:
poniedziałek od 7:00 do 16:00
od wtorku do czwartku od 7:00 do 15:00
piątek od 7:00 do 14:00

Podstawa prawna

Uchwała nr XXX/281/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania nagród dla uzdolnionych dzieci i młodzieży w związku z uchwałą XVII/161/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

O udzielenie nagrody mogą ubiegać się uczniowie pobierający naukę na terenie Mikołowa w szkołach podstawowych bez względu na miejsce zamieszkania.
Nagroda może zostać przyznana uczniowi, który w roku szkolnym, którego dotyczy wniosek uzyskał przynajmniej jeden wynik spośród następujących:

  1. średnia ocen końcowych osiągnięta przez ucznia w klasach 4-6 wyniosła minimum 5,50;
  2. średnia ocen końcowych osiągnięta przez ucznia w klasach 7-8 wyniosła minimum 5,30;
  3. średnia ocen końcowych osiągnięta przez ucznia wyniosła minimum 4,00 i uzyskał przynajmniej jeden wynik spośród następujących:
    a) tytuł laureata lub finalisty konkursu przedmiotowego organizowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty;
    b)  zajął miejsce od I do III lub uzyskał tytuł finalisty lub laureata w konkursach, turniejach i olimpiadach indywidualnie lub zespołowo na poziomie minimum wojewódzkim, w których uczeń brał udział jako reprezentant szkoły lub przygotowywał się pod opieką nauczyciela szkoły, której dotyczy wniosek w zakresie przedmiotów objętych podstawą programową, o której mowa w art. 47 ustawy Prawo oświatowe z wykluczeniem osiągnięć, o których mowa w § 3 pkt 3 lit. a i § 3 pkt 3 lit. c;
    c) za osiągnięcia sportowe indywidualnie lub zespołowo uzyskał miejsca od I do III we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Szkolny Związek Sportowy na poziomie minimum wojewódzkim

Kompletne wnioski dotyczące ubiegania się o nagrodę należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Mikołów
w terminie do
20 lipca za bieżący rok szkolny.

Komplet dokumentów do złożenia stanowią łącznie (do pobrania poniżej):
1) Wniosek
2) Dowody potwierdzające uzyskanie osiągnięć
3) Oświadczenie PIT-2A