naczelnik: Sabina Winnicka-Mrowiec

pok. nr 24, Rynek 16, 43-190 Mikołów
tel. 32 324 85 56
e-mail: sabina.winnicka-mrowiec@mikolow.eu
 

pok. nr 24, 25, 15, Rynek 16, 43-190 Mikołów

Numery telefonów:

32 324 84 73 - pok. 15 obsługa "Programu Czyste Powietrze", dotacje do wymiany pieców

32 324 84 74 - pok. 25 - odpady, decyzje środowiskowe, dotacje do wymiany pieców,

32 32 484 70 - pok. 25 - zieleń

32 324 84 76 - pok. 25 - zieleń

32 324 85 57 - pok. 25 - górnictwo i geologia

32 324 85 56 - pok. 24 - ochrona zwierząt

e-mail: bgo@mikolow.eu

Godziny urzędowania
poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

DRUKI

Do zakresu działania Wydziału Ochrony Środowiska w szczególności należy:

a) Prowadzenie spraw wynikających z prawa ochrony środowiska.
b) Prowadzenie spraw wynikających z prawa geologicznego i górniczego.
c) Prowadzenie spraw wynikających z prawa wodnego.
d) Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie przyrody.
e) Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o odpadach za wyjątkiem spraw dotyczących odpadów komunalnych.
f) Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych  w zakresie opiniowania wniosków w sprawie rekultywacji i zagospodarowania gruntów oraz nałożenia obowiązku zdjęcia oraz wykorzystania na cele poprawy wartości użytkowej gruntów próchniczej warstwy gleby.
g) Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
h) Przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń i regulaminów dotyczących częściowego zwrotu wydatków poniesionych na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska.
i) Prowadzenie spraw dotyczących częściowego zwrotu wydatków poniesionych przez osoby fizyczne na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska.
j) Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie przyłączy kanalizacyjnych i usuwania nieczystości ciekłych.
k) Występowanie z upoważnienia Burmistrza w sprawach o wykroczenia przeciwko ustawie: prawo ochrony środowiska, o odpadach, o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, prawo wodne.
l) Prowadzenie spraw dotyczących edukacji ekologicznej oraz konkursów ekologicznych.
m) Przeprowadzanie konsultacji społecznych obejmujących zakres zadań wydziału.
n) Nadzór nad zadaniami wykonywanymi przez Głównego Specjalistę ds. Łowiectwa  i Ochrony Zwierząt.

W Wydziale Ochrony Środowiska wyodrębnia się samodzielne stanowisko pracy Głównego Specjalisty ds. Łowiectwa i Ochrony Zwierząt, do zakresu działania którego należy:

a) Wydawanie opinii w sprawie wydzierżawiania obwodów łowieckich.
b) Opiniowanie planów łowieckich.
c) Prowadzenie spraw dotyczących ochrony zwierząt dziko występujących.
d) Prowadzenie spraw dotyczących edukacji w temacie obowiązków właścicieli zwierząt domowych.
e) Ogłaszanie na terenie gminy akcji deratyzacji i prowadzenie działań sprawdzających w tym zakresie.
f) Organizowanie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (rozliczanie usług weterynaryjnych opieki nad zwierzętami bezdomnymi w schronisku) oraz prowadzenie spraw związanych z działaniami opiekunów wolno żyjących kotów.
g) Wydawanie zezwoleń na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt,  a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
h) Zapewnienie zbierania z terenu gminy Mikołów, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz współdziałanie z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie.
i) Prowadzenie spraw i wydawanie decyzji na utrzymanie psa rasy agresywnej.
j) Sporządzanie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mikołów.
k) Prowadzenie spraw związanych z czasowym odebraniem zwierzęcia właścicielowi w oparciu o art. 7 ustawy o ochronie zwierząt.
l) Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.
m) Zapewnienie zbierania z terenu gminy Mikołów, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierząt leśnych.
n) Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim.