Naczelnik: Anna Chrzęstek

pok. nr 5, ul. św. Wojciecha 14, 43-190 Mikołów
tel. 32 324 85 56
e-mail:
anna.chrzestek@mikolow.eu   

Zastępca naczelnika: Iwona Krzyżowska

pok. nr 3, ul. św. Wojciecha 14, 43-190 Mikołów
tel. 32 324 84 73
e-mail:
iwona.krzyzowska@mikolow.eu   

pok. nr 1, 2, ul. św. Wojciecha 14, 43-190 Mikołów

Numery telefonów:

32 324 84 74 - pok. 1 - odpady, decyzje środowiskowe
32 324 84 75 - pok. 1 - gospodarka wodno-ściekowa, dotacje do małej retencji
32 324 84 75 - pok. 1 - ekodoradca

32 324 85 57 - pok. 1 - górnictwo i geologia
32 32 484 70 - pok. 2 - zieleń
32 324 84 76 - pok. 2 - zieleń
32 324 84 73 - pok. 3 - obsługa Programu "Czyste Powietrze", dotacje do wymiany kotłów
32 324 84 93 - pok. 3 - obsługa Programu "Czyste Powietrze", dotacje do wymiany kotłów

Ochrona zwierząt

32 324 84 75 - pok. 1 - skierowanie kota wolno żyjącego na zabieg sterylizacji/ kastracji/ usunięcie kleszczy/ odrobaczenie, odpchlenie/ leczenie, przyznanie bezpłatnej karmy w celu dokarmiania wolno żyjących kotów

32 32 484 70 - pok. 2 - wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną, wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli psów rasy uznawanej za agresywną

32 324 84 76 - pok. 2 - wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

e-mail: bgo@mikolow.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

DRUKI

Do zakresu działania Wydziału Ochrony Środowiska w szczególności należy:

 • prowadzenie spraw wynikających z prawa ochrony środowiska;
 • prowadzenie spraw wynikających z prawa geologicznego i górniczego;
 • prowadzenie spraw wynikających z prawa wodnego;
 • prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie przyrody;
 • prowadzenie spraw wynikających z ustawy o odpadach za wyjątkiem spraw dotyczących odpadów komunalnych;
 • prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie opiniowania wniosków w sprawie rekultywacji i zagospodarowania gruntów oraz nałożenia obowiązku zdjęcia oraz wykorzystania na cele poprawy wartości użytkowej gruntów próchniczej warstwy gleby;
 • prowadzenie spraw wynikających z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 • przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń i regulaminów dotyczących częściowego zwrotu wydatków poniesionych na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska;
 • prowadzenie spraw dotyczących częściowego zwrotu wydatków poniesionych przez osoby fizyczne na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska;
 • prowadzenie spraw wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach w zakresie przyłączy kanalizacyjnych i usuwania nieczystości ciekłych;
 • występowanie z upoważnienia Burmistrza w sprawach o wykroczenia przeciwko ustawie: prawo ochrony środowiska, o odpadach, o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, prawo wodne;
 • przeprowadzanie konsultacji społecznych obejmujących zakres zadań Wydziału;
 • realizacja Programu „Czyste powietrze” na terenie Mikołowa poprzez wsparcie i obsługę wnioskodawców w procesie składania wniosków o podstawowy oraz podwyższony poziom dofinansowania oraz uzyskanie i rozliczenie dofinansowania;
 • wydawanie opinii w sprawie wydzierżawiania obwodów łowieckich;
 • opiniowanie planów łowieckich;
 • prowadzenie spraw dotyczących ochrony zwierząt dziko występujących;
 • prowadzenie spraw dotyczących edukacji w temacie obowiązków właścicieli zwierząt domowych;
 • ogłaszanie na terenie Gminy akcji deratyzacji i prowadzenie działań sprawdzających w tym zakresie;
 • organizowanie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (rozliczanie usług weterynaryjnych opieki nad zwierzętami bezdomnymi w schronisku) oraz prowadzenie spraw związanych z działaniami opiekunów wolno żyjących kotów;
 • wydawanie zezwoleń na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;
 • zapewnienie zbierania z terenu Gminy Mikołów, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz współdziałanie z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie;
 • prowadzenie spraw i wydawanie decyzji na utrzymanie psa rasy agresywnej;
 • sporządzanie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mikołów;
 • prowadzenie spraw związanych z czasowym odebraniem zwierzęcia właścicielowi w oparciu o art. 7 ustawy o ochronie zwierząt;
 • wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;
 • zapewnienie zbierania z terenu Gminy Mikołów, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierząt leśnych;
 • zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim.