kierownik: Agnieszka Martynus

pok. nr 3, Rynek 16, 43-190 Mikołów
tel. 32 324 85 44
e-mail: agnieszka.martynus@mikolow.eu

pok. nr 3, Rynek 16, 43-190 Mikołów
tel.: 32 324 85 63, 32 324 85 44

Godziny urzędowania
poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

Do zakresu działania Biura Planowania Przestrzennego w szczególności należy:

a) Prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ,,Studium….” oraz innymi opracowaniami planistycznymi.
b) Opiniowanie wniosków w sprawach dotyczących zmian zagospodarowania przestrzennego w obszarze Gminy Mikołów.
c) Prowadzenie rejestru wniosków o sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian oraz ,,Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego” i jego zmian.
d) Koordynacja prac Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
e) Uzupełnianie Systemu Informacji o Terenie o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.