OGŁOSZENIE
o podjęciu przez Radę Miejską Mikołowa uchwał:

1. Nr XXXVII/721/2017 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa”;
2. Nr XLII/774/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 24 kwietnia 2018 r.  w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa”.

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2017 poz. 1405 z późn. zm.), informuję o przyjęciu przez Radę Miejską Mikołowa uchwał:
1. Nr XXXVII/721/2017 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa” ;
2. Nr XLII/774/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 24 kwietnia 2018 r.  w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa”.

Z treścią w/w dokumentów, uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 przywołanej ustawy, zapoznać się można w Biurze Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miasta Mikołowa. Treść w/w dokumentu opublikowana jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Mikołowa.