Mikołów: Opracowanie studium wykonalności wraz z analizą finansową dla projektu planowanego do zgłoszenia przez Gminę Mikołów do konkursu w ramach Poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny Transport Miejski oraz Efektywne Oświetlenie- ZIT Subregionu Centralnego, 4 typ projektu: Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia, Oś Priorytetowa IV. Efektywność Energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Numer ogłoszenia: 164427 - 2015; data zamieszczenia: 12.11.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 153175 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 32 3248500, faks 32 3248400.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie studium wykonalności wraz z analizą finansową dla projektu planowanego do zgłoszenia przez Gminę Mikołów do konkursu w ramach Poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny Transport Miejski oraz Efektywne Oświetlenie- ZIT Subregionu Centralnego, 4 typ projektu: Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia, Oś Priorytetowa IV. Efektywność Energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Opracowanie studium wykonalności wraz z analizą finansową dla projektu planowanego do zgłoszenia przez Gminę Mikołów do konkursu w ramach Poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny Transport Miejski oraz Efektywne Oświetlenie- ZIT Subregionu Centralnego, 4 typ projektu: Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia, Oś Priorytetowa IV. Efektywność Energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Przedmiotem studium będzie projekt przyczyniający się do zwiększenia efektywności energetycznej poprzez wymianę istniejącego oświetlenia zewnętrznego dróg i placów w Gminie Mikołów na oświetlenie o wyższej efektywności energetycznej. Szacowana wartość projektu wynosi ok. 1,2 mln zł. Opracowane studium wykonalności powinno być zgodne z aktualnymi wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i wszystkimi innymi dokumentami niezbędnymi do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dostępnymi na stronie internetowej: http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/38. Zamawiający oczekuje opracowania kompletnego studium wykonalności (tj. studium zawierające test pomocy publicznej oraz matryce logiczną) oraz analizę ekonomiczną. Zamawiający nie wymaga opracowania załączników do wniosku o dofinansowanie oraz samego wniosku o dofinansowanie. Zamawiający na potrzeby opracowania ww. studium posiada dokument (analizę) modernizacji oświetlenia ulicznego własności Gminy Mikołów, który zawiera (inwentaryzację najbardziej energochłonnych opraw wraz z kosztorysem, a także wyliczony efekt ekologiczny).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.10.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 14.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ