Mikołów: Budowa w rejonie Przedszkola nr 4 przy ul. Katowickiej 132 w Mikołowie - Kamionce przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej, likwidacji osadnika ścieków z odtworzeniem terenu i nawierzchni po robotach
Numer ogłoszenia: 140327 - 2015; data zamieszczenia: 24.09.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 127399 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 32 3248500, faks 32 3248400.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa w rejonie Przedszkola nr 4 przy ul. Katowickiej 132 w Mikołowie - Kamionce przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej, likwidacji osadnika ścieków z odtworzeniem terenu i nawierzchni po robotach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa w rejonie Przedszkola nr 4 przy ul. Katowickiej 132 w Mikołowie - Kamionce przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej, likwidacji osadnika ścieków z odtworzeniem terenu i nawierzchni po robotach w tym: 1. rozbiórka nawierzchni wjazdu od strony ul. Paprotek (bez naruszenia nawierzchni drogi) z kostki brukowej wraz z odbudową z tej samej kostki z uwagi na jej dobry stan m2 - 122 z wyprofilowaniem spadku do odwodnienia - jednego wpustu ulicznego, rozbiórka podbudowy pod kostką gr 30 cm i odwóz gruzu na wysypisko 2. wykonanie podbudowy z nowego tłucznia z badaniami nośności dla wjazdu z uzyskaniem pisemnych wyników badań z uwagi na ruchu pojazdów do 40 ton (śmieciarka) m2 -122 3. rozbiórka krawężnika na ławie betonowej z oporem, odwóz gruzu na wysypisko m - 31, 4. odtworzenie z nowych materiałów krawężnika na ławie bet. oporem m - 31 5. wykonanie wykopów w gr. kat III/IV o normalnej wilgotności wraz z umocnieniem, dla przyłącza kanalizacji sanitarnej m3 - 29,74 i deszczowej m3 - 62,64 wraz z badaniami zagęszczenia wykopów i dołączenie wyników do dokumentacji odbiorowej, 6. włączenie przyłączy sanitarnych rurami PCV fi 160 szt 3 z do studni fi 425 tworzywowych nr. S584 i S585, wskazanych przez Zakład Inżynierii Miejskiej w Mikołowie, zlokalizowanych na terenie posesji 7. włączenie przyłącza deszczowego rurą PCV fi 160 bezwykopowo dł. 5 m (przewiertem, przeciskiem) od studni D1 do studni K433 fi 1200 tworzywowej, zlokalizowanej w jezdni ul. Świerkowej, wskazanej przez Zakład Inżynierii Miejskiej w Mikołowie, 8. ułożenie rurociągu przyłącza deszczowego w opsypce piaskowej z rur PCV fi 160 dl. 78 m ze studzienkami tworzywowymi fi 600 i pokrywami żel. - szt 5 w tym studzienka D1 z częścią osadową o gł. 0,7 m i pokrywą stanowiącą wpust deszczowy uliczny, wykonanie krućca fi 160 PCV dł. 5m zaślepionego ze studni D2 w kierunku boiska dla możliwości wykonania kolejnego odwodnienia terenu. 9. ułożenie rurociągu przyłącza sanitarnego w opsypce piaskowej z rur PCV fi 160 dl. 26 m ze studzienkami tworzywowymi fi 600 i pokrywami żel. - szt 3 10. przełączenie istniejących wylotów sanitarnych z budynku szt 3 do nowych przyłączy 11.przełączenie istniejących wylotów deszczowych z rur spustowych z dachów budynków przedszkola i straży szt 5 do nowych przyłączy 12. likwidacja (wyburzenie) osadnika ścieków o wym. 3,0 x 3,0 i głęb. 3m w tym wypompowanie osadów, wypłukanie, rozbiórka murów i stropu gr. 20 cm , rozbiórka starych studni rewizyjnych bet. fi 1200 głęb. 3m szt 5 , odwóz gruzu na wysypisko , zasypanie i zagęszczenie wykopów, rozścielenie ziemi urodzajnej i posianie trawy na dł. prowadzonych robót - 26m oraz po rozbiórce studni i osadnika - m2 26.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.09.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 46143,44 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ