Mikołów: Budowa w rejonie Przedszkola nr 4 przy ul. Katowickiej 132 w Mikołowie - Kamionce przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej, likwidacji osadnika ścieków z odtworzeniem terenu i nawierzchni po robotach
Numer ogłoszenia: 127399 - 2015; data zamieszczenia: 27.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mikołów , Rynek 16, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 32 3248500, faks 32 3248400.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa w rejonie Przedszkola nr 4 przy ul. Katowickiej 132 w Mikołowie - Kamionce przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej, likwidacji osadnika ścieków z odtworzeniem terenu i nawierzchni po robotach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa w rejonie Przedszkola nr 4 przy ul. Katowickiej 132 w Mikołowie - Kamionce przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej, likwidacji osadnika ścieków z odtworzeniem terenu i nawierzchni po robotach w tym: 1. rozbiórka nawierzchni wjazdu od strony ul. Paprotek (bez naruszenia nawierzchni drogi) z kostki brukowej wraz z odbudową z tej samej kostki z uwagi na jej dobry stan m2 - 122 z wyprofilowaniem spadku do odwodnienia - jednego wpustu ulicznego, rozbiórka podbudowy pod kostką gr 30 cm i odwóz gruzu na wysypisko 2. wykonanie podbudowy z nowego tłucznia z badaniami nośności dla wjazdu z uzyskaniem pisemnych wyników badań z uwagi na ruchu pojazdów do 40 ton (śmieciarka) m2 -122 3. rozbiórka krawężnika na ławie betonowej z oporem, odwóz gruzu na wysypisko m - 31, 4. odtworzenie z nowych materiałów krawężnika na ławie bet. oporem m - 31 5. wykonanie wykopów w gr. kat III/IV o normalnej wilgotności wraz z umocnieniem, dla przyłącza kanalizacji sanitarnej m3 - 29,74 i deszczowej m3 - 62,64 wraz z badaniami zagęszczenia wykopów i dołączenie wyników do dokumentacji odbiorowej, 6. włączenie przyłączy sanitarnych rurami PCV fi 160 szt 3 z do studni fi 425 tworzywowych nr. S584 i S585, wskazanych przez Zakład Inżynierii Miejskiej w Mikołowie, zlokalizowanych na terenie posesji 7. włączenie przyłącza deszczowego rurą PCV fi 160 bezwykopowo dł. 5 m (przewiertem, przeciskiem) od studni D1 do studni K433 fi 1200 tworzywowej, zlokalizowanej w jezdni ul. Świerkowej, wskazanej przez Zakład Inżynierii Miejskiej w Mikołowie, 8. ułożenie rurociągu przyłącza deszczowego w opsypce piaskowej z rur PCV fi 160 dl. 78 m ze studzienkami tworzywowymi fi 600 i pokrywami żel. - szt 5 w tym studzienka D1 z częścią osadową o gł. 0,7 m i pokrywą stanowiącą wpust deszczowy uliczny, wykonanie krućca fi 160 PCV dł. 5m zaślepionego ze studni D2 w kierunku boiska dla możliwości wykonania kolejnego odwodnienia terenu. 9. ułożenie rurociągu przyłącza sanitarnego w opsypce piaskowej z rur PCV fi 160 dl. 26 m ze studzienkami tworzywowymi fi 600 i pokrywami żel. - szt 3 10. przełączenie istniejących wylotów sanitarnych z budynku szt 3 do nowych przyłączy 11.przełączenie istniejących wylotów deszczowych z rur spustowych z dachów budynków przedszkola i straży szt 5 do nowych przyłączy 12. likwidacja (wyburzenie) osadnika ścieków o wym. 3,0 x 3,0 i głęb. 3m w tym wypompowanie osadów, wypłukanie, rozbiórka murów i stropu gr. 20 cm , rozbiórka starych studni rewizyjnych bet. fi 1200 głęb. 3m szt 5 , odwóz gruzu na wysypisko , zasypanie i zagęszczenie wykopów, rozścielenie ziemi urodzajnej i posianie trawy na dł. prowadzonych robót - 26m oraz po rozbiórce studni i osadnika - m2 26..

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) nie później niż do upływu terminu składania ofert, w formach o jakich mowa w art. 45 ust. 6 ustawy. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Miasta: Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie Nr 65 84360003 0000 0000 0071 0042 Pozostałe formy wadium, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt. 2-5 ustawy, należy złożyć w oryginale do depozytu w kasie Urzędu Miasta, pokój nr 1, w wysokości stanowiącej równowartość powyższej kwoty, nie później niż do upływu terminu składania ofert. Wadium w formie niepieniężnej musi zawierać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do zapłaty kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, o ile zaistnieje którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a lub ust. 5 ustawy. W przypadku załączenia oryginału wadium w postaci niepieniężnej do oferty zamawiający uzna, że termin wniesienia wadium został dotrzymany. Zamawiający nie jest zobowiązany do udowodnienia, że nieskuteczność wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 cyt. ustawy, wynikła z przyczyn leżących lub nie leżących po stronie wykonawcy. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu uważa się wadium znajdujące się /zaksięgowane/ do upływu terminu składania ofert na rachunku Zamawiającego. W przypadku uchybienia temu terminowi zamawiający uzna, że wadium nie zostało skutecznie wniesione. W treści przelewu bankowego lub gwarancji należy zamieścić informację o numerze postępowania i nazwie postępowania. O ile wnoszący wadium nie jest podmiotem, który składa ofertę należy w treści przelewu lub gwarancji wskazać na rzecz kogo wadium zostaje wniesione. W przypadku braku możliwości ustalenia, w czyim imieniu zostało wniesione wadium lub jakiego postępowania dotyczy, skutkować to będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mikolow.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Mikołowa, Rynek 16, 43-190 Mikołów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.09.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta Mikołowa, Rynek 16, 43-190 Mikołów, Rynek 16.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Kryteriami oceny ofert są: 1.1 Cena - 80 pkt 1.2. Technologia wykonania: 1.2.1. wykopowa - 0 pkt 1.2.2. bezwykopowa - 10 pkt- 1.3. Jakość materiału - zastosowane rury PVC-U: 1.3.1. Sztywność obwodowa SN - 8 - 0 pkt 1.3.2. Sztywność obwodowa SN - 12 - 5 pkt 1.3.3. Sztywność obwodowa SN - 16 i powyżej - 10 pkt. Jeżeli wykonawca nie zamieści informacji odnośnie technologii wykonania kanalizacji, parametrów zaoferowanych rur PVC-U to zamawiający uzna, że treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i odrzuci ofertę. Punktacja wg wzoru: CN/CO x 80 pkt + dodatkowa ilość pkt związana z technologią wykonania + dodatkowa ilość pkt związana z jakością materiału (zastosowanymi rurami PVC-U) = ............... punktów * wyjaśnienia: CN - oferta z najniższą ceną CO - cena oferty ocenianej. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt tj. 80 pkt za cenę, 10 pkt za technologię wykonania i 10 pkt za jakość materiału(zastosowane rury PVC - U). Ilość punktów zostanie wyliczona i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 2. Zamawiający wykluczy wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności gdy w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie