Mikołów: Przebudowa ulicy bocznej od ul. Botanicznej w Mikołowie
Numer ogłoszenia: 128509 - 2015; data zamieszczenia: 31.08.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 175220 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 32 3248500, faks 32 3248400.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ulicy bocznej od ul. Botanicznej w Mikołowie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Roboty swym zakresem obejmują przebudowę nawierzchni jezdni ul. bocznej od ul. Botanicznej na odcinku zabudowy o długości ok. 74,0 m z dowiązaniem do istniejącego zagospodarowania terenu. Dotyczy ono branży drogowej, związanej z zakresem przedmiotowej inwestycji. Celem inwestycji jest zmiana sposobu utwardzenia fragmentu nawierzchni ulicy bocznej od ul. Botanicznej. Inwestycja wykonana będzie w całości jednoetapowo. Ulica znajdująca się pomiędzy zabudowaniami, posiada nawierzchnię z kruszywa drogowego łamanego o szerokości ok. 5,0m, brak jest krawężników. Wszystkie zabudowane posesje są ogrodzone ogrodzeniami trwałymi. Pod względem wysokościowym droga jest dostosowana do terenu otaczającego. Na terenie objętym planowaną inwestycją nie występuje zieleń kolidująca z robotami. Projektuje się przebudowę fragmentu istniejącej nawierzchni ulicy bocznej od ul. Botanicznej na całej szerokości pomiędzy ogrodzeniami. Drogę zaprojektowano w sposób odwzorowujący jej istniejący przebieg zarówno sytuacyjny jak i wysokościowy oraz dostosowano do rzędnych istniejących bram i linii przebiegu budynków i ogrodzeń. Przebudowany odcinek ulicy bocznej od ul. Botanicznej funkcjonował będzie jako ciąg pieszo-jezdny o szerokości zmiennej (5,10 ÷ 5,95m), dostosowanej do szerokości pomiędzy istniejącymi ogrodzeniami, włączenie do ulicy Botanicznej obustronnymi łukami o promieniach 1,50 m i 2,50 m. Połączenie ulicy bocznej z ulicą Botaniczną zaprojektowano z krawężnika najazdowego 20x22x100 cm na ławie betonowej z oporem C12/15. Wyokrąglenie połączenia z ul. Botaniczną stanowią krawężniki betonowe 15x30x100 cm na ławie fundamentowej z betonu C12/15. Istniejące krawężniki na długości połączenia ulicy bocznej z ul. Botaniczną należy rozebrać. Zaprojektowaną nawierzchnię ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej typu Behaton należy zróżnicować kolorystycznie. Nawierzchnię o szerokości 5,0m stanowiącą główny ciąg komunikacyjny należy wykonać w kolorze szarym, pozostały obszar do istniejących ogrodzeń w kolorze. W miejscach przysłonięcia istniejących ogrodzeń przez projektowany ciąg pieszo-jezdny należy wykonać izolację pionową szerokości min. 0,5m na długości ogrodzenia w postaci: - impregnacja istniejącej powierzchni, - papa asfaltowa na gorąco, Nawierzchnię zaprojektowano z obustronnym spadkiem poprzecznym 2,0% - 2,5%, zapewniającym spływ powierzchniowy wód opadowych do projektowanego ścieku o szerokości 30 cm, w formie obniżenia nawierzchni z kostki betonowej w odległości 1,5m od osi ciągu pieszo-jezdnego po stronie wschodniej. Ściek należy wykonać z trzech rzędów kostki betonowej typu Holland koloru szarego, osadzony na ławie betonowej. Łączna grubość wykonywanej konstrukcji ciągu pieszo-jezdnego wynosić będzie 0,31m. W związku z korektą wysokości nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego na opracowywanym obszarze może wystąpić konieczność regulacji wysokościowej istniejących elementów infrastruktury technicznej: studni teletechnicznych, studni kanalizacji sanitarnej i skrzynek zasuw wodociągowych. Regulację należy wykonać poprzez wykonanie wylewki betonowej pod elementem wieńczącym studnię, skrzynką zasuwy wodociągowej.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 115371,78 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ