Mikołów: Przebudowa ulicy bocznej od ul. Botanicznej w Mikołowie.
Numer ogłoszenia: 175220 - 2015; data zamieszczenia: 13.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mikołów , Rynek 16, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 32 3248500, faks 32 3248400.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ulicy bocznej od ul. Botanicznej w Mikołowie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty swym zakresem obejmują przebudowę nawierzchni jezdni ul. bocznej od ul. Botanicznej na odcinku zabudowy o długości ok. 74,0 m z dowiązaniem do istniejącego zagospodarowania terenu. Dotyczy ono branży drogowej, związanej z zakresem przedmiotowej inwestycji. Celem inwestycji jest zmiana sposobu utwardzenia fragmentu nawierzchni ulicy bocznej od ul. Botanicznej. Inwestycja wykonana będzie w całości jednoetapowo. Ulica znajdująca się pomiędzy zabudowaniami, posiada nawierzchnię z kruszywa drogowego łamanego o szerokości ok. 5,0m, brak jest krawężników. Wszystkie zabudowane posesje są ogrodzone ogrodzeniami trwałymi. Pod względem wysokościowym droga jest dostosowana do terenu otaczającego. Na terenie objętym planowaną inwestycją nie występuje zieleń kolidująca z robotami. Projektuje się przebudowę fragmentu istniejącej nawierzchni ulicy bocznej od ul. Botanicznej na całej szerokości pomiędzy ogrodzeniami. Drogę zaprojektowano w sposób odwzorowujący jej istniejący przebieg zarówno sytuacyjny jak i wysokościowy oraz dostosowano do rzędnych istniejących bram i linii przebiegu budynków i ogrodzeń. Przebudowany odcinek ulicy bocznej od ul. Botanicznej funkcjonował będzie jako ciąg pieszo-jezdny o szerokości zmiennej (5,10 ÷ 5,95m), dostosowanej do szerokości pomiędzy istniejącymi ogrodzeniami, włączenie do ulicy Botanicznej obustronnymi łukami o promieniach 1,50 m i 2,50 m. Połączenie ulicy bocznej z ulicą Botaniczną zaprojektowano z krawężnika najazdowego 20x22x100 cm na ławie betonowej z oporem C12/15. Wyokrąglenie połączenia z ul. Botaniczną stanowią krawężniki betonowe 15x30x100 cm na ławie fundamentowej z betonu C12/15. Istniejące krawężniki na długości połączenia ulicy bocznej z ul. Botaniczną należy rozebrać. Zaprojektowaną nawierzchnię ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej typu Behaton należy zróżnicować kolorystycznie. Nawierzchnię o szerokości 5,0m stanowiącą główny ciąg komunikacyjny należy wykonać w kolorze szarym, pozostały obszar do istniejących ogrodzeń w kolorze. W miejscach przysłonięcia istniejących ogrodzeń przez projektowany ciąg pieszo-jezdny należy wykonać izolację pionową szerokości min. 0,5m na długości ogrodzenia w postaci: - impregnacja istniejącej powierzchni, - papa asfaltowa na gorąco, Nawierzchnię zaprojektowano z obustronnym spadkiem poprzecznym 2,0% - 2,5%, zapewniającym spływ powierzchniowy wód opadowych do projektowanego ścieku o szerokości 30 cm, w formie obniżenia nawierzchni z kostki betonowej w odległości 1,5m od osi ciągu pieszo-jezdnego po stronie wschodniej. Ściek należy wykonać z trzech rzędów kostki betonowej typu Holland koloru szarego, osadzony na ławie betonowej. Łączna grubość wykonywanej konstrukcji ciągu pieszo-jezdnego wynosić będzie 0,31m. W związku z korektą wysokości nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego na opracowywanym obszarze może wystąpić konieczność regulacji wysokościowej istniejących elementów infrastruktury technicznej: studni teletechnicznych, studni kanalizacji sanitarnej i skrzynek zasuw wodociągowych. Regulację należy wykonać poprzez wykonanie wylewki betonowej pod elementem wieńczącym studnię, skrzynką zasuwy wodociągowej..

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 120.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) nie później niż do upływu terminu składania ofert, w formach o jakich mowa w art. 45 ust. 6 ustawy. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Miasta: Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie Nr 65 84360003 0000 0000 0071 0042 Pozostałe formy wadium, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt. 2-5 ustawy, należy złożyć w oryginale do depozytu w kasie Urzędu Miasta, pokój nr 1, w wysokości stanowiącej równowartość powyższej kwoty, nie później niż do upływu terminu składania ofert. Wadium w formie niepieniężnej musi zawierać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do zapłaty kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, o ile zaistnieje którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a lub ust. 5 ustawy. W przypadku załączenia oryginału wadium w postaci niepieniężnej do oferty zamawiający uzna, że termin wniesienia wadium został dotrzymany. Zamawiający nie jest zobowiązany do udowodnienia, że nieskuteczność wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 cyt. ustawy, wynikła z przyczyn leżących lub nie leżących po stronie wykonawcy. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu uważa się wadium znajdujące się /zaksięgowane/ do upływu terminu składania ofert na rachunku Zamawiającego. W przypadku uchybienia temu terminowi zamawiający uzna, że wadium nie zostało skutecznie wniesione. W treści przelewu bankowego lub gwarancji należy zamieścić informację o numerze postępowania i nazwie postępowania. O ile wnoszący wadium nie jest podmiotem, który składa ofertę należy w treści przelewu lub gwarancji wskazać na rzecz kogo wadium zostaje wniesione. W przypadku braku możliwości ustalenia, w czyim imieniu zostało wniesione wadium lub jakiego postępowania dotyczy, skutkować to będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Termin wykonania zamówienia, przedstawiony przez Wykonawcę w ofercie, nie może być przekroczony z jakichkolwiek przyczyn, za wyjątkiem zdarzeń nadzwyczajnych - katastrof, wojen, działania żywiołów.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mikolow.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Mikołowa, Rynek 16, 43-190 Mikołów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.07.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta Mikołowa, Rynek 16, 43-190 Mikołów, pokój nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Kryteriami oceny ofert są: 16.1 Cena - 70 pkt 16.2 Okres udzielenia gwarancji - 30 pkt tj. - gwarancja 7 lat i więcej - 30 pkt - gwarancja 6 lat - 15 pkt - gwarancja 5 lat - 0 pkt 16.3. Jeżeli wykonawca zaoferuje termin gwarancji krótszy niż 5 lat lub nie poda terminu okresu gwarancji, to zamawiający uzna, że treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i odrzuci ofertę. Jeżeli wykonawca poda okres gwarancji w niepełnych latach, zamawiający dokona jego zaokrąglenia, zawsze w dół ( np. 6 lat i 9 miesięcy = 6 lat). Zamawiający wykluczy wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności gdy w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie