Mikołów: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie kotłowni węglowej w Szkole Podstawowej nr 4 w Mikołowie przy ul. Katowickiej 122
Numer ogłoszenia: 127239 - 2015; data zamieszczenia: 27.08.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 111001 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 32 3248500, faks 32 3248400.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie kotłowni węglowej w Szkole Podstawowej nr 4 w Mikołowie przy ul. Katowickiej 122.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie kotłowni węglowej w Szkole Podstawowej nr 4 w Mikołowie przy ul. Katowickiej 122 Zakres prac obejmuje: Przebudowę kotłowni węglowej polegającej na likwidacji kotłowni węglowej oraz zaprojektowaniu i wykonaniu na jej miejscu kotłowni gazowej wraz z zasilaniem kuchni i wszystkimi koniecznymi robotami towarzyszącymi. W tym: 1. Zaprojektowanie i wybudowanie kotłowni z dwoma kotłami gazowymi dla ogrzania budynku szkoły oraz przygotowania centralnej ciepłej wody w podgrzewaczu dla potrzeb kuchni szkolnej. 2. Zaprojektowanie i wybudowanie w istniejącej kuchni szkolnej urządzeń gazowych do przygotowania posiłków - kuchenki 4-palnikowe szt 2, taboret gazowy szt 2 oraz demontaż urządzeń elektrycznych i przekazanie ich dyrekcji szkoły. 3. Zaprojektowanie i wybudowanie w pomieszczeniach kotłowni i kuchni wentylacji dla wymogów urządzeń gazowych 4. Zaprojektowanie i wybudowanie instalacji gazowej dla kotłowni i oddzielnie dla kuchni z odrębnym opomiarowaniem zużycia gazu. 5. Ujęcie w projekcie demontażu dwóch kotłów, armatury, orurowania, naczynia wzbiorczego z odwozem tych materiałów na złom. Należność na podstawie dokumentu za sprzedaż złomu wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego. Materiały izolacyjne przeznaczyć na odwóz do utylizacji. 6. Zaprojektowanie i wykonanie przełączeń z nowych urządzeń do istniejącej instalacji grzewczej i wodociągowej wraz z próbami. 7. Uzyskanie pozwolenia na budowę, a po wykonaniu robót budowlanych dokonanie zawiadomienia o zakończenia budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.30.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 156000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ