Mikołów: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie kotłowni węglowej w Szkole Podstawowej nr 4 w Mikołowie przy ul. Katowickiej 122
Numer ogłoszenia: 111001 - 2015; data zamieszczenia: 27.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mikołów , Rynek 16, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 32 3248500, faks 32 3248400.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie kotłowni węglowej w Szkole Podstawowej nr 4 w Mikołowie przy ul. Katowickiej 122.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie kotłowni węglowej w Szkole Podstawowej nr 4 w Mikołowie przy ul. Katowickiej 122 Zakres prac obejmuje: Przebudowę kotłowni węglowej polegającej na likwidacji kotłowni węglowej oraz zaprojektowaniu i wykonaniu na jej miejscu kotłowni gazowej wraz z zasilaniem kuchni i wszystkimi koniecznymi robotami towarzyszącymi. W tym: 1. Zaprojektowanie i wybudowanie kotłowni z dwoma kotłami gazowymi dla ogrzania budynku szkoły oraz przygotowania centralnej ciepłej wody w podgrzewaczu dla potrzeb kuchni szkolnej. 2. Zaprojektowanie i wybudowanie w istniejącej kuchni szkolnej urządzeń gazowych do przygotowania posiłków - kuchenki 4-palnikowe szt 2, taboret gazowy szt 2 oraz demontaż urządzeń elektrycznych i przekazanie ich dyrekcji szkoły. 3. Zaprojektowanie i wybudowanie w pomieszczeniach kotłowni i kuchni wentylacji dla wymogów urządzeń gazowych 4. Zaprojektowanie i wybudowanie instalacji gazowej dla kotłowni i oddzielnie dla kuchni z odrębnym opomiarowaniem zużycia gazu. 5. Ujęcie w projekcie demontażu dwóch kotłów, armatury, orurowania, naczynia wzbiorczego z odwozem tych materiałów na złom. Należność na podstawie dokumentu za sprzedaż złomu wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego. Materiały izolacyjne przeznaczyć na odwóz do utylizacji. 6. Zaprojektowanie i wykonanie przełączeń z nowych urządzeń do istniejącej instalacji grzewczej i wodociągowej wraz z próbami. 7. Uzyskanie pozwolenia na budowę, a po wykonaniu robót budowlanych dokonanie zawiadomienia o zakończenia budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego.

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.30.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 4 600,00 zł (słownie: cztery tysiące sześćset złotych 00/100) nie później niż do upływu terminu składania ofert, w formach o jakich mowa w art. 45 ust. 6 ustawy. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Miasta: Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie Nr 65 84360003 0000 0000 0071 0042 Pozostałe formy wadium, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt. 2-5 ustawy, należy złożyć w oryginale do depozytu w kasie Urzędu Miasta, pokój nr 1, w wysokości stanowiącej równowartość powyższej kwoty, nie później niż do upływu terminu składania ofert. Wadium w formie niepieniężnej musi zawierać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do zapłaty kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, o ile zaistnieje którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a lub ust. 5 ustawy. W przypadku załączenia oryginału wadium w postaci niepieniężnej do oferty zamawiający uzna, że termin wniesienia wadium został dotrzymany. Zamawiający nie jest zobowiązany do udowodnienia, że nieskuteczność wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 cyt. ustawy, wynikła z przyczyn leżących lub nie leżących po stronie wykonawcy. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu uważa się wadium znajdujące się /zaksięgowane/ do upływu terminu składania ofert na rachunku Zamawiającego. W przypadku uchybienia temu terminowi zamawiający uzna, że wadium nie zostało skutecznie wniesione

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający wymaga aby wykonanie zamówienia (zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych) zostało ukończone do 15.10.2015 r. Termin ten może ulec zmianie jedynie, kiedy pozwolenie na budowę zostanie wydane po 15.09.2015 r. - 30 dniowy bieg terminu na wykonanie robót budowlanych biegnie wówczas od dnia uzyskania pozwolenia na budowę

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mikolow.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Mikołowa, Rynek 16, 43-190 Mikołów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.08.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta Mikołowa, Rynek 16, 43-190 Mikołów, pokój nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty, które nie zostaną odrzucone. Kryteriami oceny ofert są: 1.1 Cena - 90 pkt 1.2. Jakość wyrażona poprzez podanie zużycia godzinowego gazu (m3/godz.) - 10 pkt Jeżeli wykonawca nie poda zużycia godzinowego gazu (m3/godz.), to Zamawiający uzna, że treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i odrzuci ofertę. Punktacja wg wzoru: CN/CO x 90 pkt + KgN/KgO x 10 pkt = ............... punktów wyjaśnienia: CN - oferta z najniższą ceną CO - cena oferty ocenianej KgN - oferta z najniższym zużyciem godzinowym gazu dla kotła KgO - zużycie godzinowe gazu dla kotła oferty ocenianej Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. ( 90 pkt za cenę, 10 pkt za zużycie godzinowe gazu dla kotła). Ilość punktów zostanie wyliczona i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający wykluczy wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności gdy w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie