Mikołów: Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 8 w Mikołowie-Paniowach
Numer ogłoszenia: 97063 - 2015; data zamieszczenia: 01.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mikołów , Rynek 16, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 32 3248500, faks 32 3248400.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 8 w Mikołowie-Paniowach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 8 w Mikołowie-Paniowach, w zakresie obejmującym: a. demontaż bramek do piłki ręcznej b. demontaż konstrukcji koszykówki c. demontaż słupków do siatkówki d. demontaż podwójnych drabinek gimnastycznych e. demontaż listew przyściennych f. przesunięcie drzwi we wnękach g. demontaż rurociągu stalowego śr. 32mm , demontaż zespołu grzewczego h. mycie sufitu z blachy i konstrukcji stalowej sufitu z brudu i kurzu i. kasacja wykwitów na ścianach, przygotowanie powierzchni pod malowanie, malowanie ścian, malowanie stolarki drzwiowej k. mycie okien po robotach malarskich l. wykonanie płaszczyznowo-elastycznej, wielowarstwowej nawierzchni sportowej na ruszcie drewnianym ze ślepą podłogą, w formie podłogi pływającej. Legary drewniane oddzielone od betonu podkładkami elastycznymi, ślepa podłoga z wodoodpornej płyty wiórowej /np OSB/. Montowane przykrywki np. tulei do słupków o takiej samej elastyczności jak pozostałe części podłogi. Nawierzchnia syntetyczna wylewana o grubości min. 2mm, bezspoinowa, kolor jasnoniebieski lub jasnozielony. Powierzchnia podłogi: 296 m2 m. wykonanie linii boiskowych do gry w siatkówkę-białe, do gry w koszykówkę-czerwone,do gry w piłkę ręczną- czarne n. demontaż, pranie i ponowny montaż siatek ochronnych na oknach dostawa i montaż tablic do koszykówki 105x180 z mechanizmem regulacji 305-260, szkło akrylowe na ramie wraz z konstrukcją uchylną składaną w bok, obręczą uchylną z siłownikiem i siatką do obręczy o. dostawa i montaż tablic do koszykówki treningowej 90x120, z mechanizmem do regulacji 305-260, szkło akrylowe na ramie wraz z konstrukcją stałą, obręczą stałą i siatką do obręczy p. montaż tablic do koszykówki treningowej 90x120- sprzęt dostarcza inwestor dostawa i montaż słupków do siatkówki aluminiowych, wielofunkcyjnych wraz z tulejami montażowymi, osłony słupków gąbka grubości 5 cm pokryta skadenem, siatki do siatkówki turniejowej z antenkami, grubość splotu 3mm, wieszaka na siatkę. r. dostawa i montaż bramek do piłki ręcznej 2x3 aluminiowej wraz z zestawem talerzyków do montowania siatki z piłkochwytem grubość splotu 3mm s. montaż podwójnych drabinek gimnastycznych na istniejących wspornikach stalowych t. dostawa i montaż siatek ochronnych na drzwiach oczka 50x50 grubość splotu 3 mm wraz z wspornikami, olinowaniem i karabińczykami. Zamawiający przewiduje prowadzenie robót budowlanych na 2 zmiany robocze, w godz. od 6:00 do 22:00.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.43.21.10-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) nie później niż do upływu terminu składania ofert, w formach o jakich mowa w art. 45 ust. 6 ustawy. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Miasta: Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie Nr 65 84360003 0000 0000 0071 0042 Pozostałe formy wadium, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt. 2-5 ustawy, należy złożyć w oryginale do depozytu w kasie Urzędu Miasta, pokój nr 1, w wysokości stanowiącej równowartość powyższej kwoty, nie później niż do upływu terminu składania ofert. Wadium w formie niepieniężnej musi zawierać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do zapłaty kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, o ile zaistnieje którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a lub ust. 5 ustawy. W przypadku załączenia oryginału wadium w postaci niepieniężnej do oferty zamawiający uzna, że termin wniesienia wadium został dotrzymany. Zamawiający nie jest zobowiązany do udowodnienia, że nieskuteczność wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 cyt. ustawy, wynikła z przyczyn leżących lub nie leżących po stronie wykonawcy. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu uważa się wadium znajdujące się /zaksięgowane/ do upływu terminu składania ofert na rachunku Zamawiającego. W przypadku uchybienia temu terminowi zamawiający uzna, że wadium nie zostało skutecznie wniesione

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mikolow.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Mikołowa, Rynek 16, 43-190 Mikołów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.07.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta Mikołowa, Rynek 16, 43-190 Mikołów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Kryteriami oceny ofert są: 1.1 Cena - 95 pkt 1.2 Termin wykonania zamówienia - 5 pkt tj. Za wykonanie zamówienia w terminie: 31.08.2015 wykonawca uzyskuje 0 pkt 24.08.2015 wykonawca uzyskuje 5 pkt Jeżeli Wykonawca nie określi jednego z w/w terminów, określi termin późniejszy niż 31.08.2015 r., to Zamawiający uzna, że treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i odrzuci ofertę. Jeżeli wykonawca zaoferuje termin wcześniejszy niż 24.08.2015 r. Zamawiający przyzna 5 pkt w kryterium termin. Punktacja wg wzoru: CN/CO x 95 pkt + dodatkowa ilość pkt związana z deklarowanym terminem wykonania zamówienia wg zasad przedstawionych powyżej = ............... punktów * wyjaśnienia: CN - oferta z najniższą ceną CO - cena oferty badanej Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. ( 95 pkt za cenę i 5 pkt za termin wykonania) Ilość punktów zostanie wyliczona i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 2. Zamawiający wykluczy wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności gdy w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie