Mikołów: Modernizacja sieci teleinformatycznej wraz z jej zasilaniem elektrycznym budynku Urzędu Miasta Mikołów - Etap 2 w zakresie serwerowni, parteru i pierwszego piętra budynku w Mikołowie, Rynek 16
Numer ogłoszenia: 166474 - 2015; data zamieszczenia: 06.07.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 71735 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 32 3248500, faks 32 3248400.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja sieci teleinformatycznej wraz z jej zasilaniem elektrycznym budynku Urzędu Miasta Mikołów - Etap 2 w zakresie serwerowni, parteru i pierwszego piętra budynku w Mikołowie, Rynek 16.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Modernizacja sieci teleinformatycznej wraz z jej zasilaniem elektrycznym budynku Urzędu Miasta Mikołów - Etap 2 w zakresie serwerowni, parteru i pierwszego piętra budynku w Mikołowie, Rynek 16, w oparciu o dokumentację projektową, sporządzoną przez Szymona Brożynę, Adriana Garcorza, Krzysztofa Nowaka z Firmy Inżynieryjno - Konsultingowej ARCUS s.c. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania prac budowlanych przez Wykonawcę w dzień roboczy od godziny 12:00 do godziny 18:00. Dodatkowo Wykonawca będzie mógł wykonywać prace budowlane w sobotę od godziny 8:00 - 16:00 po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. Po każdym dniu pracy Wykonawca dokona uporządkowania, wysprzątania oraz wymycia na mokro pomieszczeń, w których były prowadzone prace budowlane bez dodatkowego wezwania.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.31.00.00-3, 45.31.57.00-5, 45.31.43.20-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 179196,61 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ